Barnfondens insatser för att ge fler barn en bättre framtid

Våra insatser fokuserar på barnen och barns rättigheter. Tillsammans ger vi fler barn som bor i områden drabbade av klimatförändringarna en trygg uppväxt och en bättre framtid.

När du stödjer Barnfonden som månadsgivare eller genom att ge en gåva bidrar du till insatserna nedan. Fler av insatserna finansieras också delvis av Radiohjälpen, ForumCiv, EU, stiftelser och företag.

Allt vårt arbete grundar sig på FN:s barnkonvention och är med och bidrar till att förverkliga de globala målen.

Detta gör vi just nu

Barn och ungdomar bildar klimatnätverk i Kambodja

I tre kommuner i Prey Veng-provinsen får barn och ungdomar hjälp att organisera sig för att öka samhällets förmåga att stå emot klimatförändringar. Genom att utbilda ungdomar och hjälpa dem att organisera sig i ungdomsgrupper och barnråd förbättras inte bara samhällets kapacitet att hantera utmaningar och kriser,  det rustar också barnen att fortsatt engagera sig för positiva förändringar i samhället.

Läs mer om projektet

Barnfokuserat klimatprojekt i Kenya och Etiopien

I projektet Pamoja, som betyder ”tillsammans” på kiswahili, arbetar vi tillsammans med fyra lokala organisationer, och två av våra partners på nationell nivå, i Kenya och Etiopien. Tillsammans kommer vi att genomföra lokala projekt med fokus på medborgarledd och barnfokuserad motståndskraft mot klimatförändringar. Barn, ungdomar och familjer i området kommer att involveras och göras delaktiga för att själva få möjlighet att påverka sina livsvillkor och sin framtid.

Läs mer om projektet

Utbildning och återhämtning för barn i konfliktdrabbade Etiopien

Mer än 20 miljoner människor i Etiopien behöver humanitär hjälp och skydd efter två år av väpnade konflikter i norra delen av landet. Ungefär 5,8 miljoner människor är på flykt och nära hälften av dem är barn.

Barnfondens projekt syftar till att barn som drabbats av konflikterna ska få möjlighet att återgå till skolan och få det stöd och hjälp de behöver för återhämtning. Alla barn har rätt att leva ett liv fritt från våld, utnyttjande och övergrepp som kan skada deras hälsa och utveckling. En återgång till normala rutiner är en av de viktigaste nycklarna till stabilitet, struktur och läkning.

Läs mer om projektet

Psykosocialt stöd till barn och unga i Ukraina

Kriget i Ukraina har orsakat extremt lidande för miljontals människor. Barn och unga är en särskilt sårbar grupp, där många upplevt svåra trauman och allvarlig stress. De löper också högre risk att utsättas för övergrepp och exploatering, inte minst under själva flykten. Barnfonden kommer under ett års tid att genomföra ett projekt i Reni- och Ismaildistrikten i Odessaregionen, Ukraina, och ett i Chisinaudistriktet, Moldavien. Målet med projektet är att stärka lokala organisationer i att förse barn, unga och deras vårdnadshavare med psykosocialt stöd, samt se till att barn som befinner sig på flykt och därför missar skolan får tillgång till utbildning.

Läs mer om projektet 

Vi bygger motståndskraft i Etiopien

Dugda i Etiopien är ett distrikt hårt drabbat av klimatförändringar. Området utsätts för klimatkatastrofer, som översvämningar och värmeböljor, samtidigt som mer långsamma och långvariga kriser, till exempel oregelbundna regnperioder och återkommande torka, pågår. Barnfondens projekt SECURE har som mål att stärka lokalinvånarnas motståndskraft mot klimatförändringarna effekter och förbättra livet för barn och unga i området.

Läs mer om projektet 

Rent vatten till skolbarn i Kenya

Kenya är ett land hårt drabbat av klimatförändringarna. En stor del av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och delar av landet är kraftigt påverkat av torka. Många skolor saknar tillgång till rent vatten och sanitet, vilket ökar risken för att skolbarnen ska drabbas av sjukdomar relaterat till smutsigt vatten och bristande hygien. Projektet Integrated School Water & Resilience Building Project kommer bland annat säkra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien (WASH) för barn i sex olika skolor, samtidigt som köksträdgårdar anläggs på  skolgårdarna och klimatsmart jordbruk lärs ut.

Läs mer om projektet

Klimatprojekt med ungdomar i Bangladesh

Bangladesh är ett av världens mest klimatutsatta länder med återkommande och kraftfulla naturkatastrofer som översvämningar, cykloner och försenade regnperioder. Barnfondens projekt Yes4Eco, Youth Environmental Stewardship for Eco-Friendly Communities, har som mål att skapa hållbara samhällen genom att ge ungdomar möjlighet att utforma och leda initiativ för anpassning till, och begränsning av, klimatförändringar.

Läs mer om projektet

Projekt mot barnarbete i Etiopien

I Etiopien tvingas idag omkring 16 miljoner barn mellan 5 och 17 år att arbeta. När barn och unga måste bidra till försörjningen hemma blir skolan lidande och deras trygghet äventyras. Barnarbete är ett brott mot barnkonventionen. I vårt projekt, som startade våren 2021, arbetar vi tillsammans med barn och vuxna för att motverka förekomsten av barnarbete i området och för att skapa en tryggare framtid för alla i Dugda.

Läs mer om projektet

Akutinsatser

Barnfonden är snabbt på plats när katastrofen slår till.  Ditt stöd ger oss möjlighet att ge fler barn och familjer vatten, mat, medicin, värme och trygghet i en svår situation. Ditt stöd används också till att förebygga katastrofer och göra samhällen mer motståndskraftiga mot exempelvis torka, epidemier och översvämningar. Insatserna sker i samarbete med vårt globala nätverk ChildFund Alliance.

Läs mer om våra akutinsatser

Stöd Barnfondens insatser

Vill du stödja Barnfondens aktuella insatser och vårt arbete för att ge fler barn i världen utbildning, god hälsa och trygghet? Ge ett månatligt stöd och bidra till en bättre framtid. Läs mer om vad det innebär att vara månadsgivare eller anmäl dig i formuläret här nedan.

Nyfiken på vilka resultat vi uppnådde förra året? Läs vår årsrapport.

Tidigare insatser

Näring till 12 000 barn i Kenya

Kenya är hårt drabbat av klimatförändringar och perioderna av torka blir fler och längre. Det här projektet i de norra delarna av Kenya handlar bland annat om att dela ut plantor, träna 600 jordbrukare i odling av sötpotatis och hjälpa dem att skapa odlingslotter i nära anslutning till Early ChildHood Centers (förskolor). Därigenom kan många barn i de lägre åldrarna få näringsrika måltider innehållandes bland annat just sötpotatis. När förskolor och skolor erbjuder måltider till barnen är det också lättare att få fler föräldrar att se värdet av att barnen deltar i utbildningsverksamhet. Projektet gav extra näring åt 12 000 barn.

Trygghet för barn i Cox's Bazar

Cirka 900 000 rohingyer, varav drygt 500 000 är barn, lever i världens största flyktingläger, Cox’s Bazar, i Bangladesh. Nära 76 000 barn är under tre år och har levt hela sitt liv i lägret. Risken att bli utsatt för olika former av våld är stor. Med ett stöd på 3,9 miljoner kr från Radiohjälpen genom Musikhjälpen 2019 har Barnfonden genomfört en insats för att motverka våld och ge barn och unga i lägret mer trygghet.

Läs mer om projektet

Projekt för ökad jämställdhet i Uttar Pradesh, Indien

Uttar Pradesh i norra Indien är den mest tätbefolkade staten i hela landet. Här bor 200 miljoner människor och en majoritet av befolkningen är beroende av jordbruk för sin försörjning. I vårt projekt, som finansierades av EU, arbetade vi i de delar av Uttar Pradesh som är mest eftersatta. För att alla barn ska ha möjlighet till en bättre framtid jobbade vi här för ett jämställt samhälle och med att stärka mödrar och andra kvinnor.

Läs mer om projektet

En storsatsning för barns rättigheter i Indien

I Gogunda i Indien är barnarbete, tidiga äktenskap och tonårsgraviditeter ett stort problem – med allvarliga konsekvenserna för de mest sårbara. I Barnfondens Peace-projekt fokuserade vi på barns rätt till trygghet och skydd i områden som är särskilt utsatta. Det övergripande målet med vårt projekt var att stärka barns rättigheter, med särskilt fokus på barns rätt att utvecklas och till trygghet och skydd.

Läs mer om projektet

Bättre tillvaro för barn med funktionsnedsättning i Kambodja

Barn med funktionsnedsättningar är en av de mest marginaliserade och utsatta grupperna i Kambodja. Under tre år kommer Barnfonden göra en insats för att förbättra situationen för denna grupp i området Battambang i nordvästra Kambodja. Det övergripande målet för insatsen är förbättrad generell livskvalitet för barnen och deras familjer, bättre tillgång till utbildning samt ökad självsäkerhet och trygghet inför framtiden.

Läs mer om projektet

Skolprojekt i Indien med fokus på klimat och trygg miljö

Hur kan vi kombinera insatser för klimatet med insatser för en tryggare skolmiljö? Hur kan vi få barn som hoppat av skolan att komma tillbaka och stanna kvar? Hur kan vi göra människor i ett redan utsatt område bättre förberedda på en framtid som kommer att präglas av klimatförändringar? Detta är några av de frågor vi ställde oss när vi planerade vårt nya skolprojekt i Gogunda i Indien. Ett projekt som finansieras av Riksinsamlingen Världens Barn och som kommer att pågå till 2022.

Läs mer om projektet

Klimatprojekt i Kambodja

Vi arbetar för att stärka motståndskraften mot naturkatastrofer i 41 byar i provinsen Kratie i Kambodja. Här når vi cirka 4 500 personer, varav 2 600 barn. Projektet riktar sig både till barn och vuxna i området, men också till myndigheter. Många samhällen i Kambodja är väldigt utsatta till följd av klimatförändringarna och dess konsekvenser. Målet med vårt arbete är att skapa samhällen som kan klara av och begränsa de enorma påfrestningar som naturkatastroferna innebär.

Läs mer om projektet

Fler barn i Indonesien får tillgång till förskola

Många barn i Indonesien har inte möjlighet att gå i förskolan. Att gå i förskola ökar barns möjlighet att senare klara av grundskolan. Dessutom, när yngre barn inte går i förskolan blir det ofta de äldre syskonen som får stanna hemma och ta hand om småsyskonen istället för att gå i skolan.  Därför är inkluderande förskolor en viktig del i utvecklingen för att alla barn ska ha samma chans till lekande och lärande.

Läs mer om projektet

Stoppa våld mot barn i Bolivia

Bolivia är ett land präglat av våld. Oruro på den bolivianska högplatån är en av landets mest våldsamma städer. Här har Barnfonden arbetat tillsammans med ungdomar för att bryta våldsspiralen. Målet är att förändra våldsamma attityder och beteenden hos föräldrar, lärare och elever. Metoderna vi använder kallas Reflexionar och Jugar. Projektet är ett samarbete med Världens Barn.

Läs mer om projektet

Stoppa trafficking i Kambodja

I Kambodja är det vanligt att barn och unga migrerar till närliggande länder för att arbeta och bidra till familjens försörjning. I provinsen Svay Rieng där Barnfonden arbetar visar studier att mer än hälften av alla ungdomar under 24 år någon gång migrerat över gränserna – en hög siffra som vi arbetat för att förändra.

 

Skola för barn med funktionsnedsättning

Bara 2,5 procent av alla barn i Etiopien med funktionsnedsättning går i skolan. De flesta barn med särskilda behov döms till ett liv i fattigdom. Så ska det inte vara. Vi har arbetat för att förändra attityder och anpassa undervisningen i två skolor i huvudstaden Addis Abeba.

Skolgång för barn i Rajasthan, Indien

Alla barn har rätt att gå i skolan. I indiska Rajasthan lever många barn ett liv i fattigdom utan den möjligheten. Skolorna ligger ofta i de större byarna och avståndet hindrar barnen från att kunna ta sig till dit. I ett fyraårigt projekt som finansierades av Kavlifondet, har Barnfonden arbetat för att marginaliserade barn från olika minoritetsgrupper ska få chans till utbildning. Många av dessa barn är daliter och de befinner sig ofta i en mycket utsatt livssituation.

Stoppa trafficking i Burkina Faso

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och Boucle de Mouhoun-regionen är en av de platser där flest flickor utsätts för trafficking och sexuellt utnyttjande. I det här området har Barnfonden drivit ett projekt, med stöd från Musikhjälpen, för att stärka flickors rätt till trygghet och skydd – och därigenom motverka att de utsätts för sextrafficking.

Barnvänlig motståndskraft i Etiopien

Torka är ett återkommande problem i området Dugda i Etiopien. För ett par år sedan drabbades invånarna här av den värsta torkan på flera decennier. Att en torka slår till igen är högst sannolikt. Med stöd från Världens Barn, har vi arbetat vi för att stärka motståndskraften både bland barn och vuxna för att de ska vara bättre rustade när nästa naturkatastrof slår till.

Arbete mot undernäring i Mali

I Mali lider många barn under fem år av kronisk undernäring. Området Sikasso är ett av de värst drabbade och är är även förekomsten av malaria väldigt hög. Undernäring bland små barn är ett oerhört allvarligt tillstånd som kan vara livshotande.

Barnfonden har bekämpat undernäring och malaria i Sikasso genom en kombination av förebyggande åtgärder och behandling av de som redan drabbats. Projektet var ett samarbete med Världens Barn och vi arbetade både med direkt stöd till drabbade och på en samhällelig nivå för att få till en långsiktig förändring. Det här projektet var en fortsättning på ett tidigare framgångsrikt projekt som nådde nästan 10 000 barn.

Skola för barnen i Mopti

I konfliktdrabbade området Mopti i Mali är det många barn som under lång tid inte haft tillgång till en bra och trygg skola. Med stöd av Musikhjälpen och Barnfondens givare har vi därför byggt en ny skola åt barnen där. En skola med separata toaletter för flickor och pojkar vilket innebär att fler flickor väljer att fortsätta skolan. Vi har också arbetat med barn, familjer och lokala ledare i Mopti för att förändra attityden till flickors utbildning.

Stoppa könsstympning

200 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade. Ingreppet är ett våldsamt övergrepp och leder ofta till livslångt lidande. Barnfonden arbetar i många länder för att förändra de strukturer och attityder som håller denna skadliga sedvänja levande. Vi kämpar för att flickor ska få växa upp hela. I Etiopien har vi haft ett dedikerat projekt mot könsstympning i samarbete med Forum Syd.

Ökad klimatsäkerhet i Kambodja

Kambodja är ett land där Barnfonden har ett stort engagemang, bland annat genom flera fadderprojekt med tusentals faddrar från Sverige. Kambodja är också ett land som är sårbart för klimatförändringar och som ofta drabbas av mycket starka vindar och översvämningar. Bränder är också vanligt förekommande. För att göra barn och vuxna mindre sårbara för den här typen av extrema väder och bränder har vi med stöd av bland annat Musikhjälpen genomfört ett projekt med fokus på ökad klimatsäkerhet i Kratie-provinsen i östra Kambodja.

Rent vatten på skolor i Kampala

Diarré, kolera, dysenteri och mask i magen orsakas av brist på rent vatten. Varje år skördar dessa sjukdomar tusentals liv i Ugandas huvudstad Kampala. Barnfonden har gjort en insats för att öka tillgången på rent vatten i totalt åtta skolor i Kampala. Samtidigt har vi i skolorna arbetat med att sprida kunskap bland barn och vuxna om vikten av god hygien, att tvätta händerna och att bara dricka rent vatten.

Födelsebevis till barn i Burkina Faso, Mali och Kambodja

Alla barn har rätt att finnas – och rätt till ett bevis på sin existens. Trots det saknar många barn i världen ett födelsebevis. Utan födelsebevis blir tillvaron – som barn, som ungdom och som vuxen, betydligt mer osäker. Barnfonden har gjort insatser i både Burkina Faso, Mali och Kambodja för att se till att fler barn får ett födelsebevis.

Tryggare mödravård

I Etiopien är antalet kvinnor som dör i samband med sin graviditet bland de högsta i världen. Dessutom lider ett stort antal kvinnor av livslånga men till följd av komplikationer vid graviditet eller förlossning. I fadderprojekten arbetar vi löpande med att förändra detta och vi har även gjort riktade insatser kring säker mödravård i Etiopien. Insatserna har riktat sig till kvinnor under 25 år och genomförts på landsbygden i distrikten Dugda och Boset i centrala Etiopien. Genom bidrag från Musikhjälpen har vi bland annat kunnat öka tillgängligheten för gravida kvinnor att komma till en klinik och föda.

Barnfonden grundades 1991. Genom åren har vi genomfört många insatser som på olika sätt förändrat livet för barn och familjer över hela världen. Gemensamt för allt vi gör är att vårt arbete alltid bidrar till att fler barn i världen får en trygg uppväxt och en bättre framtid – oavsett om det handlar om rent vatten, rätten att gå i skolan eller att stoppa könsstympning. Vi har en gedigen kunskap om hur långsiktiga projekt planeras, genomförs och följs upp. Här är ett litet urval av det vi gjort under senare år – tack vare alla våra givare.

Tillsammans förändrar vi världen.