Detta gör vi just nu

Våra projekt fokuserar på barnen. Vi arbetar alltid med helheten för att barn ska må bra just nu – och i framtiden. När du stödjer Barnfonden som månadsgivare bidrar du till våra projekt som du kan läsa mer om här. Ger du en gåva till vårt allmänna arbete, är du också med och bidrar till våra insatser. I flera av våra projekt samarbetar vi även med Radiohjälpen, Forum Syd, EU, stiftelser och företag.

Allt vårt arbete grundar sig på FN:s barnkonvention och är med och bidrar till att förverkliga de Globala målen.

Jämställdhet i Indien

Uttar Pradesh i norra Indien är den mest tätbefolkade staten i hela landet. Här bor 200 miljoner människor och en majoritet av befolkningen är beroende av jordbruk för sin försörjning. I vårt nya projekt, som finansieras av EU och startar 2020, arbetar vi i de delar av Uttar Pradesh som är mest eftersatta. För att alla barn ska ha möjlighet till en bättre framtid jobbar vi här för ett jämställt samhälle och med att stärka mödrar och andra kvinnor.

Läs mer om projektet

Stoppa trafficking i Kambodja

I Kambodja är det vanligt att barn och unga migrerar till närliggande länder för att arbeta och bidra till familjens försörjning. I provinsen Svay Rieng där Barnfonden arbetar visar studier att mer än hälften av alla ungdomar under 24 år någon gång migrerat över gränserna – en hög siffra som vi arbetar för att förändra.

Läs mer om projektet

En storsatsning för barns rättigheter i Indien

I Gogunda i Indien är barnarbete, tidiga äktenskap och tonårsgraviditeter ett stort problem – med allvarliga konsekvenserna för de mest sårbara. I Barnfondens Peace-projekt fokuserar vi på barns rätt till trygghet och skydd i områden som är särskilt utsatta. Det övergripande målet med vårt projekt är att stärka barns rättigheter, med särskilt fokus på barns rätt att utvecklas och till trygghet och skydd.

Läs mer om projektet

Fler barn i Indonesien får tillgång till förskola

Många barn i Indonesien har inte möjlighet att gå i förskolan. Att gå i förskola ökar barns möjlighet att senare klara av grundskolan. Dessutom, när yngre barn inte går i förskolan blir det ofta de äldre syskonen som får stanna hemma och ta hand om småsyskonen istället för att gå i skolan.  Därför är inkluderande förskolor en viktig del i utvecklingen för att alla barn ska ha samma chans till lekande och lärande.

Läs mer om projektet

Klimatprojekt i Kambodja

Vi arbetar för att stärka motståndskraften mot naturkatastrofer i 41 byar i provinsen Kratie i Kambodja. Här når vi cirka 4 500 personer, varav 2 600 barn. Projektet riktar sig både till barn och vuxna i området, men också till myndigheter. Många samhällen i Kambodja är väldigt utsatta till följd av klimatförändringarna och dess konsekvenser. Målet med vårt arbete är att skapa samhällen som kan klara av och begränsa de enorma påfrestningar som naturkatastroferna innebär.

Läs mer om projektet

Stoppa våld mot barn i Bolivia

Bolivia är ett land präglat av våld. Oruro på den bolivianska högplatån är en av landets mest våldsamma städer. Här arbetar Barnfonden tillsammans med ungdomar för att bryta våldsspiralen. Målet är att förändra våldsamma attityder och beteenden hos föräldrar, lärare och elever. Metoderna vi använder kallas Reflexionar och Jugar. Projektet är ett samarbete med Världens Barn.

Läs mer om projektet

Stöd Barnfondens insatser

Vill du stödja Barnfondens aktuella insatser och vårt arbete för att ge fler barn i världen utbildning, god hälsa och trygghet? Ge ett månatligt stöd och bidra till en bättre framtid. Läs mer om vad det innebär att vara månadsgivare eller anmäl dig i formuläret här nedan.

Nyfiken på vilka resultat vi uppnådde förra året? Läs vår effektrapport.

Våra tidigare insatser

Barnfonden grundades 1991. Genom åren har vi genomfört många insatser som på olika sätt förändrat livet för barn och familjer över hela världen. Gemensamt för allt vi gör är att vårt arbete alltid bidrar till att fler barn i världen får en trygg uppväxt och en bättre framtid – oavsett om det handlar om rent vatten, rätten att gå i skolan eller att stoppa könsstympning. Vi har en gedigen kunskap om hur långsiktiga projekt planeras, genomförs och följs upp. Här är ett litet urval av det vi gjort under senare år – tack vare alla våra givare.

Tillsammans förändrar vi världen.

Skola för barn med funktionsnedsättning

Bara 2,5 procent av alla barn i Etiopien med funktionsnedsättning går i skolan. De flesta barn med särskilda behov döms till ett liv i fattigdom. Så ska det inte vara. Vi har arbetat för att förändra attityder och anpassa undervisningen i två skolor i huvudstaden Addis Abeba.

Läs mer om projektet

Skolgång för barn i Rajasthan, Indien

Alla barn har rätt att gå i skolan. I indiska Rajasthan lever många barn ett liv i fattigdom utan den möjligheten. Skolorna ligger ofta i de större byarna och avståndet hindrar barnen från att kunna ta sig till dit. I ett fyraårigt projekt som finansierades av Kavlifondet, har Barnfonden arbetat för att marginaliserade barn från olika minoritetsgrupper ska få chans till utbildning. Många av dessa barn är daliter och de befinner sig ofta i en mycket utsatt livssituation.

Läs mer om projektet

Stoppa trafficking i Burkina Faso

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och Boucle de Mouhoun-regionen är en av de platser där flest flickor utsätts för trafficking och sexuellt utnyttjande. I det här området har Barnfonden drivit ett projekt, med stöd från Musikhjälpen, för att stärka flickors rätt till trygghet och skydd – och därigenom motverka att de utsätts för sextrafficking.

Läs mer om projektet

Barnvänlig motståndskraft i Etiopien

Torka är ett återkommande problem i området Dugda i Etiopien. För ett par år sedan drabbades invånarna här av den värsta torkan på flera decennier. Att en torka slår till igen är högst sannolikt. Med stöd från Världens Barn, har vi arbetat vi för att stärka motståndskraften både bland barn och vuxna för att de ska vara bättre rustade när nästa naturkatastrof slår till.

Läs mer projektet

Arbete mot undernäring i Mali

I Mali lider många barn under fem år av kronisk undernäring. Området Sikasso är ett av de värst drabbade och är är även förekomsten av malaria väldigt hög. Undernäring bland små barn är ett oerhört allvarligt tillstånd som kan vara livshotande.

Barnfonden har bekämpat undernäring och malaria i Sikasso genom en kombination av förebyggande åtgärder och behandling av de som redan drabbats. Projektet var ett samarbete med Världens Barn och vi arbetade både med direkt stöd till drabbade och på en samhällelig nivå för att få till en långsiktig förändring. Det här projektet var en fortsättning på ett tidigare framgångsrikt projekt som nådde nästan 10 000 barn.

Skola för barnen i Mopti

I konfliktdrabbade området Mopti i Mali är det många barn som under lång tid inte haft tillgång till en bra och trygg skola. Med stöd av Musikhjälpen och Barnfondens givare har vi därför byggt en ny skola åt barnen där. En skola med separata toaletter för flickor och pojkar vilket innebär att fler flickor väljer att fortsätta skolan. Vi har också arbetat med barn, familjer och lokala ledare i Mopti för att förändra attityden till flickors utbildning.

Stoppa könsstympning

200 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade. Ingreppet är ett våldsamt övergrepp och leder ofta till livslångt lidande. Barnfonden arbetar i många länder för att förändra de strukturer och attityder som håller denna skadliga sedvänja levande. Vi kämpar för att flickor ska få växa upp hela. I Etiopien har vi haft dedikerat projekt mot könsstympning i samarbete med Forum Syd.

Läs mer om projektet

Ökad klimatsäkerhet i Kambodja

Kambodja är ett land där Barnfonden har ett stort engagemang, bland annat genom flera fadderprojekt med tusentals faddrar från Sverige. Kambodja är också ett land som är sårbart för klimatförändringar och som ofta drabbas av mycket starka vindar och översvämningar. Bränder är också vanligt förekommande. För att göra barn och vuxna mindre sårbara för den här typen av extrema väder och bränder har vi med stöd av bland annat Musikhjälpen genomfört ett projekt med fokus på ökad klimatsäkerhet i Kratie-provinsen i östra Kambodja.

Rent vatten på skolor i Kampala

Diarré, kolera, dysenteri och mask i magen orsakas av brist på rent vatten. Varje år skördar dessa sjukdomar tusentals liv i Ugandas huvudstad Kampala. Barnfonden har gjort en insats för att öka tillgången på rent vatten i totalt åtta skolor i Kampala. Samtidigt har vi i skolorna arbetat med att sprida kunskap bland barn och vuxna om vikten av god hygien, att tvätta händerna och att bara dricka rent vatten.

Tekniken som används för att rena vattnet är helt ny: Ultraviolet purifie water system. Det innebär att man i stora vattenbehållare filtrerar vattnet genom en låg mängd elektricitet. På så sätt renas vattnet och dödar alla bakterier och parasiter. Reningen görs under natten och ger därmed både lärare och elever möjlighet att fokusera på skolarbetet istället för att manuellt rena vattnet.

– Det minskar sjukfrånvaron markant bland barnen. När de får rent dricksvatten och förstår vikten av att tvätta händerna, blir de inte sjuka lika ofta. Det var helt fantastiskt att få se alla barnen vid vattentankarna och se hur det rena vattnet nu blivit en del av deras vardag och skolgång, säger Barnfondens programchef Martina Hibell som besökt Kampala.

Födelsebevis till barn i Burkina Faso, Mali och Kambodja

Alla barn har rätt att finnas – och rätt till ett bevis på sin existens. Trots det saknar många barn i världen ett födelsebevis. Utan födelsebevis blir tillvaron – som barn, som ungdom och som vuxen, betydligt mer osäker. Barnfonden har gjort insatser i både Burkina Faso, Mali och Kambodja för att se till att fler barn får ett födelsebevis.

När ett barn föds på en klinik i Sverige fyller barnmorskan i en födelseanmälan som skickas till Skatteverket. Myndigheten registrerar därefter barnet i folkbokföringen och barnet får ett personnummer. I Sverige sker det automatiskt och utan kostnad, föräldrarna behöver inte göra någon anmälan.

I många länder i världen är det dock inte så enkelt. Det är vanligt att föräldrarna själva måste gå till ett registreringskontor för att registrera barnet och få en födelseattest. Men för fattiga familjer är det dyrt att ansöka om födelseattesten och ibland kan det vara långt till ett registreringskontor. Därför avstår många föräldrar från att registrera sina barn.

Ett vanligt skäl är också att föräldrarna inte är medvetna om hur viktig en födelseattest är.

Konsekvenserna av att barn inte har något bevis på sin existens är många:

  • Utan ett bevis erkänns inte barnet officiellt som en del av samhället. Det innebär att barnet riskerar att nekas exempelvis hälsovård och utbildning.
  • Risken för att bli utnyttjad eller bortgift ökar, de tvingas oftare in i barnarbete eller att ta värvning som barnsoldater eftersom det sociala skyddsnätet inte gäller.
  • Om barnet utsätts för trafficking kan de utan födelsebevis inte registreras som saknade vilket gör att brottet inte kan anmälas.
  • Födelsebevis krävs också för att få rösta, öppna ett bankkonto eller skaffa ett pass.

Några av de insatser som gjorts för att bidra till att fler barn i framtiden får födelsebevis är:

  • Informerat föräldrar om vikten av en födelseattest via radio, tidningar och TV.
  • Hållit workshops och utbildningar för vårdpersonal, myndighetsanställda och kuratorer för att öka deras kunskaper så de bättre kan bidra till att fler barn för födelsebevis.
  • Bidragit med ny utrustning till registreringskontor för att de enklare och effektivare ska kunna registrera födelsebevis.
  • Anställda vid olika myndigheter har utbildas för att fungera som födelsebevis-ambassadörer. Ambassadörerna har fått cyklar för att enkelt kunna ta sig runt i byarna och prata med föräldrar om vikten av att registrera sina barn.

Tusentals barn i Burkina Faso, Mali och Kambodja har nu fått födelsebevis. Bland annat tack vare stödet från Barnfondens månadsgivare. 

Tryggare mödravård

I Etiopien är antalet kvinnor som dör i samband med sin graviditet bland de högsta i världen. Dessutom lider ett stort antal kvinnor av livslånga men till följd av komplikationer vid graviditet eller förlossning. I fadderprojekten arbetar vi löpande med att förändra detta och vi har även gjort riktade insatser kring säker mödravård i Etiopien. Insatserna har riktat sig till kvinnor under 25 år och genomförts på landsbygden i distrikten Dugda och Boset i centrala Etiopien. Genom bidrag från Musikhjälpen har vi bland annat kunnat öka tillgängligheten för gravida kvinnor att komma till en klinik och föda.