Klagomål

Vi arbetar ständigt för att vara både lyhörda och transparenta som organisation. Vårt löfte till våra givare är att göra så mycket gott som möjligt av de bidrag vi får. För Barnfonden är det en prioritet att ständigt förbättra våra rutiner och att åtgärda eventuella brister. Som ett led i detta är det viktigt att klagomål, oro och misstankar kommer fram till oss.

Faddrar, givare, anställda, styrelseledamöter och övriga personer som berörs av vårt arbete är alltid välkomna att kontakta oss på Barnfonden och lämna klagomål om vi inte lever upp till de åtaganden som står skrivna i våra styrdokument.

Vi vill att du meddelar oss om du har upplevt, sett eller hört talas om olämpligt beteende från Barnfondens personal eller av någon från våra partners. Det kan röra sig om att du misstänker att en person inte har följt våra policyer, riktlinjer, avtal, uppförandekod eller lagar. Det kan också röra sig om incidenter kopplade till olyckor, säkerhet och arbetsmiljö.

Barnfonden tar inte hänsyn till följande typer av klagomål:

  • Kommentarer som rör hantering av dina personuppgifter, ditt fadderskap eller annat givande. Vänd dig då istället till vår givarservice på info@barnfonden.se så kommer de att ta hand om dig.
  • Otydliga klagomål som inte går att utreda
  • Klagomål om verksamhet som inte finansieras av Barnfonden
  • Om de rör något där det redan pågår en utredning av tillsynsorgan eller juridisk eller officiell myndighet
  • Som innehåller opassande eller kränkande språk
  • Spam från okänd källa

Så här lämnar du ett klagomål

Om du vill anmäla något kan du använda någon av följande kanaler:

E-post skickas i första hand till ceo@barnfonden.se alternativt chairman@barnfonden.se om du av någon anledning inte vill att klagomålet går till Barnfondens generalsekreterare.  Det går också bra att skicka brev till:

Barnfonden
Kattsundsgatan 15
211 26 Malmö

Märk brevet med:
”Konfidentiellt”
Att: Generalsekreterare
alternativt
Att: Ordförande

Beskriv vad du sett eller upplevt så detaljerat som möjligt inklusive vad som hände, datum, platser, vem som var involverad och vilka konsekvenserna blev.

Hanteras konfidentiellt

Ditt klagomål hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ett mycket begränsat antal personer kommer att delta i hanteringen av ditt ärende. Du kan även välja att vara anonym, men du måste lämna någon form av kontaktinformation om du önskar återkoppling. Barnfonden strävar efter att garantera att du som lämnar klagomål inte drabbas av vedergällning från Barnfonden, förutsatt att klagomålen väckts i god tro.

Barnfonden kan bara svara för och vidta åtgärder vid klagomål som berör Barnfondens verksamhet. Ditt klagomål kommer att skickas till Barnfondens generalsekreterare och hanteras enligt gällande rutiner som står beskrivna i Barnfondens policy för visselblåsning