Tillsammans kan vi nå de globala målen

De globala målen för hållbar utveckling riktar sig till alla världens länder. Målen gäller oss alla och världens ledare har förbundit sig till de 17 olika målen för att vi till år 2030 tillsammans ska: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Tillsammans kan vi – länder, organisationer, företag, medborgare – nå målen!

På Barnfonden är de globala målen ständigt närvarande

På Barnfonden är de globala målen ett ständigt närvarande ramverk. Genom långsiktigt arbete med fokus på barn och insatser inom utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet i ett föränderligt klimat bidrar vi till att flera av delmålen ska bli verklighet.

Nio av målen centrala i vårt arbete

De nio globala mål vi lyft fram är de som är särskilt centrala i vårt utvecklingsarbete. Här kan du också se vilka områden vi arbetar med för att bidra till att uppnå de olika målen.

Globala målen en fortsättning på Milleniemålen

De globala målen är en fortsättning på Milleniemålen som världen enades om år 2000. Målsättningen var att uppnå målen, exempelvis halvera den andel människor i världen som lever i extrem fattigdom, till 2015. Även om stora steg togs under de här 15 åren lyckades man inte helt uppnå alla målen. När det var dags att enas om nya mål tittade man över hela processen kring framtagande av målen.

Globala målen mer demokratiskt förankrade

Det innebar att de nya målen har en helt annan demokratisk förankring än de gamla. Många fler människor har deltagit och fått tycka till. Dessutom involverar de nya målen den rikare delen av världen på ett helt annat sätt än de gamla gjorda, som nästan uteslutande fokuserade på förändring i fattigare områden i världen.

Mänskliga rättigheter, kvinnor och barn

Mänskliga rättigheter har en mer framskjuten position i de nya globala målen. Dessutom lyfts kvinnors rättigheter och jämställdhet i mycket högre grad. Och extra glädjande för Barnfonden – barnen nämns mycket mer explicit i de nya globala målen och har till och med fått egna delmål. Det tycker vi är riktigt stort!

Leave no one behind – Att nå de mest utsatta först

Utvecklingen har gått snabbt framåt i stora delar av världen, men alla har inte fått ta del av den.  De mest marginaliserade grupperna i världen har halkat efter, något som inte omedelbart syns när exempelvis ekonomisk tillväxt mäts som ett snitt över en större befolkning.

I arbetet med de nya globala målen har man därför bestämt sig för att i ännu högre utsträckning än tidigare först nå de befolkningsgrupper i världen som halkat mest efter.  Leave no one behind kallas strategin.

Barnfonden och ChildFund Alliance fick med barnen i globala målen

Barnfonden arbetade hårt för att barnen skulle inkluderas i de nya globala målen. I tre års tid drev Barnfonden tillsammans med övriga medlemmar i ChildFund Alliance kampanjen Free from Violence and Exploitation. Det togs fram rapporter med nya fakta, skrevs debattartiklar och hölls möten i bland annat FN, EU och Almedalen. Totalt konsulterades också 16 000 barn från världens alla hörn för att även barnens röster skulle finnas med i FN-förhandlingarna.

Global kampanj för att påverka FN:s medlemsstater

Tillsammans verkade medlemmarna i alliansen i ett 50-tal länder och förde dialog med många politiker och regeringar. Alla insatser hade samma mål: att arbeta mot våld och utnyttjande av barn och att förmå FN:s medlemsstater att inkludera skydd av barn i de nya utvecklingsmålen.

Eftersom de nya utvecklingsmålen är så oerhört betydelsefulla var det viktigt att mål för att stödja världens barn inkluderades. Till en början var det dock ingen självklarhet. Därför startade Barnfonden tillsammans med övriga systerorganisationer i ChildFund Alliance en global kampanj för att påverka FN:s medlemsstater att anta mål specifikt för barnens bästa.

Särskilt fokus på att stoppa våld mot och utnyttjande av barn

Påverkanskampanjen fokuserade särskilt på att få med ett mål för att stoppa våld mot och utnyttjande av barn, eftersom just våld är så fruktansvärt hämmande.

– Processen var lång, men nu är målen äntligen antagna av FN:s generalförsamling. Och de 193 medlemsländerna har enligt delmål 16.2 åtagit sig att stoppa allt våld och utnyttjande av barn. Det här åtagande kommer skapa stora positiva förändringar för många barn, sa Barnfondens dåvarande generalsekreterare Carolina Ehrnrooth när de nya målen antogs 2015.

Klimat och barn i fokus

På Barnfonden arbetar vi varje dag för och med utsatta barn i Afrika, Asien och Latinamerika. Ett av de viktigaste uppdragen är att se till att barn skyddas från våld under sin uppväxt och det får möjlighet att få i skolan istället för att arbeta.

För att kunna arbeta med barns rättigheter måste vi också fokusera på klimatet. Barn drabbas hårdast av klimatförändringars effekter och vi arbetar för att göra såväl samhällen som individer bättre rustade för kommande naturkatastrofer. Vi lyfter barnens röster i frågor som rör dem och ökar kunskapen om hur klimatförändringarnas effekter påverkar barns rättigheter.