Barns rätt att yttra sig, delta och påverka

För Barnfonden är det en självklarhet att barn och unga ska ha rätt att yttra sig och delta i diskussioner och beslutsfattande i frågor som rör dem och deras framtid. Barns rätt till yttrandefrihet samt att bli lyssnade på och respekterade står dessutom inskrivet i barnkonventionen vilken i princip alla världens länder skrivit under.

Unga måste få tycka till om morgondagens samhälle

Dagens barn och unga är de som ska växa upp i den värld som dagens generation lämnar efter sig. På många sätt en bättre värld än för några decennier sedan, men också en värld präglad av klimatförändringar, mänsklighetens kanske största utmaning någonsin, och djupa och allvarliga konflikter. Våra barn kommer tvingas hantera konsekvenserna av vår oförmåga att leva hållbart och agera i tid. Att de ska ha rätt att delta i samtalet om hur morgondagens värld – deras värld – ska se ut är för oss en självklarhet.

Vi arbetar för barns rätt att yttra sig och delta

Barnfonden arbetar för att alla barn ska få möjlighet att aktivt delta i beslutsfattandet i sina samhällen. Och att de ska känna sig trygga med att yttra sig, ta plats och påverka. Vårt mål är att barn och unga ska vara självsäkra och delaktiga.

Stärkt självkänsla ger ökat deltagande

Vi arbetar med att utveckla barns och ungdomars sociala och emotionella färdigheter. När deras självkänsla och förmåga att interagera med andra – barn som vuxna – stärks, har de större möjlighet att ta plats och påverka både sina egna liv och samhället i stort. De kan då också bidra till hållbara lösningar på klimatfrågan, både i lokalsamhället och på en högre nivå. Det handlar dels om att lära sig att och våga uttrycka sig själv, dels om att ha förmågan och viljan att lyssna på andra och respektera olika uppfattningar och ställningstaganden.

Deltagande ger stärkt självkänsla

Stärkt självkänsla och aktivt deltagande är en dubbelriktad process – de påverkar varandra i båda riktningarna. Våra insatser handlar alltså också om att påverka samhället så att det låter barn och ungdomar ta plats och förstår värdet av det. Vårt mål är att fler ska delta aktivt i (eller till och med leda) besluts- och förändringsprocesser, oavsett om det gäller hemmet, skolan eller lokalsamhället i stort. En väg in i detta kan vara volontärarbete, att vara mentor eller delta i nätverk och vid event, samt delta i olika beslutsprocesser. Vi arbetar även för förbättrad tillgång till olika plattformar för barn och ungdomar där de kan uttrycka sig, delta och bli bemötta som viktiga deltagare i samhället.