Projekt i Kambodja för en uppväxt på lika villkor

Barn med funktionsnedsättningar är en av de mest marginaliserade och utsatta grupperna i Kambodja.  Barnfonden gör en insats för att förbättra situationen för denna grupp i området Battambang i nordvästra Kambodja.

Det här projektet är genomfört och avslutat.

Barn med funktionsnedsättning möter många formella och informella hinder på vägen mot ett fullgott medborgarskap och aktivt deltagande i det kambodjanska samhället.

Låg kunskap och stigmatisering

Föräldrars kunskap om funktionsnedsättning och inkludering är generellt låg. Många föräldrar väljer att hålla barn med funktionsnedsättning hemma från skolan på grund av rädsla för diskriminering och stigmatisering. Barnen själva internaliserar ofta omgivningens negativa attityder och fördomar vilket leder till dåligt självförtroende och svag självkänsla.

Kambodja har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, men behöver finansiellt stöd och teknisk expertis utifrån för att fullt ut kunna uppfylla åtagandet.

Förbättrad livskvalitet och starkare självkänsla

Insatsen riktar sig utöver barn med funktionsnedsättning också mot deras familjer, omgivande samhälle samt skolor och myndigheter.

Det övergripande målet för insatsen är förbättrad generell livskvalitet för barnen och deras familjer, bättre tillgång till utbildning samt ökad självsäkerhet och trygghet inför framtiden.

Föräldrar och vårdnadshavare ska få bättre kunskap om inkludering och hur de kan stödja barnen att uppnå sin fulla potential.

Pojken Thon som tack vare insatser från vår samarbetspartner på plats nu har kunnat börja skola och därmed fått helt andra förutsättningar.

Det kommer skapas föräldragrupper inom vilka man kan utbyta erfarenheter och kunskap, och få emotionellt stöd i en ibland tuff situation. Barnen ska få utbildning i livskunskap och livsfärdigheter som kommer stärka deras självförtroende och självkänsla.

Ökad inkludering i skola och samhälle

Olika typer av inkluderingsstrategier ska implementeras i utvalda skolor i området. Rektorer, lärare och annan skolpersonal ska tränas i hur de kan uppnå social, pedagogisk och fysisk inkludering i skolan. Myndigheter och andra aktörer med formellt ansvar ska få ökad kunskap i hur de ska implementera inkludering i lokalsamhället. Här kommer barnen själva få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och sina önskemål till aktörerna.

Ett fullvärdigt medborgarskap

Catherine Larsson, programhandläggare på Barnfonden och ansvarig för projektet, har besökt Battambang:

– Det känns fantastiskt att vi genom den här insatsen kan ge fler barn med funktionsnedsättning i Kambodja det de har rätt till – skolgång och på sikt ett fullvärdigt medborgarskap. Tillsammans med alla berörda – barn, familjer, skola och myndigheter – kommer vi att arbeta målmedvetet för att riva många av de barriärer som hindrar barn med funktionsnedsättning att bli fullvärdiga medlemmar av samhället i Battambang. Som barnrättsorganisation är det en huvuduppgift för oss att se till att alla barns grundläggande rättigheter tillgodoses. Vi kan inte acceptera att okunskap och fördomar på grund av sociala, kulturella och ekonomiska strukturer hindrar barn från att nå sin fulla potential.

Catherine Larsson på besök i Battambang.

Projektet i korthet:

Land: Kambodja. Battambang-provinsen, 22 byar i de två distrikten Rukh Kiri och Samlout.

Målgrupp: Barn med funktionsnedsättning, föräldrar, skolpersonal och myndighetspersoner. Totalt ska insatsen nå drygt 11 500 barn i området.

Projektmål: Barnfondens projekt syftar till att skapa miljöer där barn med funktionsnedsättning kan växa, utvecklas och nyttja sina grundläggande rättigheter. Mer specifikt fokuserar projektet på barns rätt till utbildning som möjliggörs genom att bygga kapacitet i samhället, via myndigheter och skolor, och skapa en utvecklande och trygg hemmiljö för barnen. Projektet kommer att stötta föräldrar att kräva sina barns rättigheter och reducera stigma.

Läs mer

Barnfonden har tidigare gjort en liknande insats i Etiopien.