Barn har rätt till trygghet även när klimatet förändras

Vi bygger motståndskraft i Etiopien

Dugda i Etiopien är ett distrikt hårt drabbat av klimatförändringar. Området utsätts för både akuta klimatkatastrofer, som översvämningar och värmeböljor, samtidigt som mer långsamma och långvariga kriser, till exempel oregelbundna regnperioder och återkommande torka, pågår. Barnfondens projekt SECURE har som mål att stärka lokalinvånarnas motståndskraft mot klimatförändringarna effekter och förbättra livet för barn och unga i området.

De flesta som bor i Dugda livnär sig på jordbruk, men andelen brukbar mark minskar ständigt till följd av klimatförändringar, ohållbara odlingsmetoder och utarmade naturresurser. De svåra förhållandena leder i sin tur till lägre produktivitet, osäkra inkomster och brist på mat.

Påfrestningarna för människorna i Dugda ökade ännu mer under covid-19 pandemin och har ytterligare försvårats i och med pågående konflikter runt om i landet. Följderna av detta blir att barn tas ur skolan, har bristfällig tillgång till sjukvård, och riskerar att utsättas för övergrepp som barnarbete eller bortgifte.

Sambandet mellan klimatförändringar och våld mot barn

Barnfondens pågående klimatprojekt i Dugda lägger extra stor vikt vid sambandet mellan klimatförändringar och våld mot barn. Målet är att motverka nedbrytningen av miljön och bygga motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter för barn och unga.

Genom projektet involverar vi barn, föräldrar, det omgivande samhället och myndigheter för att tillsammans skapa strukturer som effektivt skyddar barn. Framför allt kan vi se att skolan är en viktig plats för att nå barn och unga, och lärarna har en särskilt betydelsefull roll i arbetet.

För att uppnå förändring och tillgodose barns rätt till trygghet och skydd i ett klimat som förändras måste barnen själva känna till sina rättigheter och vara en del av utvecklingen. Lokalsamhället, inklusive myndigheter måste få kapacitet att förebygga katastrofer och öka beredskapen när området drabbas.

Kort om projektet

 • Projektet kommer att nå omkring 55 000 personer.
 • Vårt mål med projektet är att bygga motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter för barn och unga, och motverka nedbrytningen av miljön.
 • Projektet finansieras av Radiohjälpen Världens Barn tillsammans med Barnfonden.

Det här gör vi

 • Ger byinvånarna utbildning i katastrofförberedelse och kunskap om barns särskilda utsatthet i katastrofer.
 • Utbildar skolbarn om klimatförändringar och katastrofberedskap så att de ska bli bättre rustade att klara naturkatastrofer som torka och översvämningar. I skolträdgårdarna planteras även träd och andra grödor.
 • Etablerar särskilda bykommittéer där samhällsstrukturen stärks för att det ska finnas bättre beredskap och varningssystem mellan kommun och distrikt så att barn skyddas i katastrofer.
 • Förstärker jordbruksproduktionen genom att bönder får bättre kunskap om mer effektiva och hållbara odlingsmetoder som klarar det torra klimatet. De får även fröer och grödor för att kunna odla mer klimatsmart och varierat. På så vis kan de ge sina barn och familjer fler och mer varierade mål mat om dagen.
 • Etablerar plantskolor för klimatsmarta grödor och förser dessa med bevattningssystem.
 • Utbildar kvinnor i området i att tillverka energismarta spisar som är effektiva för matlagning samtidigt som de är skonsamma för inomhusmiljön Dessa spisar säljer de sedan på den lokala marknaden och får därigenom en extra inkomst. Spisarna drar inte lika mycket ved och släpper inte ut lika mycket rök som traditionella spisar. Tillgång till en sådan spis innebär också att flickor inte behöver gå och hämta ved.
 • Ger kvinnor i byn två getter var, inklusive vaccinationer och utbildning i djurhållning. Den första killingen ges bort till nästa granne så att fler på så sätt kan få tillgång till näringsrik mat.
 • Etablerar kvinnogrupper där kvinnor kan stötta varandra i boskapsskötsel och prata om samhällsfrågor och rättigheter.
 • Bygger strukturer där fler kvinnor får ekonomisk tillgång, skapar plattformar där kvinnor involveras och kan göra sina röster hörda.
 • Utbildning i sparande för att kunna ha en buffert när nästa katastrof inträffar. Varje månad lägger de in ett bestämt belopp och kan på så sätt spara ihop pengar till sina familjer.