Alla barn har rätt till en trygg uppväxt utan våld

Barn över hela världen utsätts för våld, exploatering och utnyttjande. Det är barn i alla åldrar som drabbas och våldet finns inom alla kulturer, länder och religioner. Barn som lever i fattigdom är särskilt utsatta och skyddslösa. Vi arbetar varje dag för att barn ska ha samma möjlighet att leva ett liv där de känner sig trygga, säkra och sedda.

När ett barn växer upp i en våldsam miljö är risken stor att barnet inte får del av viktiga, grundläggande rättigheter – som mat, tak över huvudet, hälso- och sjukvård och utbildning. Våld skadar barnets utveckling och gör det svårt att komma ut ur fattigdomscykeln.

Övergrepp kan vara fysiska, psykiska eller sexuella. Det rör sig om allt från våldsam bestraffning i ett klassrum till kvinnlig könsstympning och tvångsgiftermål. Exploatering av barn är ett brott mot barnkonventionen. Barn i alla åldrar utsätts för barnarbete, trafficking, sexturism, barnpornografi, barnprostitution och barnäktenskap.

– Vi arbetar med barn, föräldrar, hela samhällen och myndigheter för att tillsammans skapa strukturer som effektivt skyddar barnen. Det är ett arbete som tar lång tid. Vi arbetar steg för steg för att skapa en långsiktig förändring och samtidigt attackerar vi problemen från många håll samtidigt. För att förändra attityder krävs en stor tillit och den lyckas vi bara bygga genom att vi är på plats under lång tid, säger Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell.

Barn som har fått en bättre vardag tack vare Barnfondens arbete mot våld i Bolivia.Bolivia är ett land präglat av våld. I staden Oruro har Barnfonden tillsammans med ungdomar arbetat för att bryta våldsspiralen. Målet för insatserna har varit att förändra våldsamma attityder och beteenden hos föräldrar, lärare och elever.

Olika åldrar, olika risker

Barns rätt till trygghet och skydd är grunden i allt vårt arbete. För små barn är risken att bli utsatt för våld allra störst i hemmet. När barnen blir äldre ökar risken att de utsätts för våld i skolan och att de kan tvingas till arbete i farliga miljöer. För unga flickor finns det en risk att de blir bortgifta och att de tvingas sluta skolan innan de gått klart. Unga pojkar har större risk att hamna i gängkriminalitet.

För att stoppa våld och utnyttjande av barn måste vi arbeta på alla nivåer; hemmet ska vara en trygg och säker plats för barnet, liksom samhället och skolan. Och för att få till en förändring måste barnen känna till sina rättigheter och själva vara del i utvecklingen.

Nya sätt att lösa konflikter

Barn är mittpunkten i allt vårt arbete, precis som föräldrar och andra vårdnadshavare har en central roll. Därför arbetar vi tillsammans med utsatta familjer för att stärka föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn och ge dem en trygg uppväxt där de har möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Vi diskuterar tillsammans med föräldrar om vikten av att skapa en trygg hemmiljö för de allra minsta barnen genom att lära föräldrar hur de kan interagera med sina barn och hur de kan lösa konflikter utan våld. För alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Ett liv fritt från våld

Alla barn har samma rätt att känna sig trygga och säkra. Samma rätt att leka och utvecklas på sina egna villkor och att få lov att vara barn. Barnfonden arbetar för att barn och ungdomar själva ska vara viktiga pådrivare i förändringen och ta ansvar i frågor som rör dem och deras omgivning. På det sättet vinner också utvecklingsarbetet legitimitet hos framtidens beslutsfattare. Att stärka barn och ungdomars kapacitet att bidra till förändringar är oerhört betydelsefullt.

När vi samtidigt arbetar med föräldrar, lärare och andra vuxna så att de låter barn och ungdomar komma till tals i frågor som gäller dem blir resultaten fantastiska. Många vuxna tycks häpna över hur mycket barn och ungdomar har att bidra med när de väl får chansen. Barnfondens uppgift är att hjälpa barn och ungdomar att göra sina röster hörda.

Våra insatser gör skillnad

Vi vet att våra insatser gör skillnad eftersom vi följer upp och mäter resultaten från projekten. Vi har också nära samarbete med våra lokala samarbetspartners som implementerar projekten och med de barn och ungdomar som de riktas till.

Vi följer även upp att policyer kommer på plats och efterlevs, liksom att krav ställs från myndigheter på skolor. Det kan till exempel handla om hur många som har födelseattester och hur lätt det är att skaffa sig ett.

I Barnfondens effektrapporter presenterar vi konkreta resultat och effekter av vårt arbete under året som gått.

Läs mer

Barnäktenskap ska aldrig stå i vägen

Barnarbete – ett globalt problem