Vår organisation

Barnfondens huvudkontor finns i Malmö. Vi följer Fremias kollektivavtal och personalen arbetar bland annat med att ge service och information till givare, värva nya givare, planera och följa upp insatser i våra programländer samt kontrollera och säkerställa att alla medel används på ett korrekt sätt.

Det här är ChildFund Alliance

För Barnfonden är respekt – både för den enskilda människan och för lokalsamhällets kultur och värderingar – grundläggande och något vi har med oss i allt vårt arbete. FN:s konvention om barnets rättigheter är vägledande och vi stödjer barn och familjer oavsett tro, ursprung eller politisk övertygelse.

90-konto

Barnfonden har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Barnfonden är medlem i  Giva Sverige och i Concord Sverige.

Svensk Insamlingskontrolls webbplats

Giva Sveriges webbplats

Concord Sveriges webbplats

 

Styrande dokument

Om placering av kapital och hantering av större gåvor

Barnfondens styrelses riktlinjer för placering av likvida medel innebär att medel som samlats in av Barnfondens faddrar och bidragsgivare inte får placeras på sådant sätt att det kan innebära risk för att det insamlade kapitalet minskas i nominellt värde.

Vid penninggåva överskridande 1 000 000 kr och gåva i form av fast egendom, bostadsrätter, värdepapper, lösöre mm åläggs ordförande att tillsammans med de båda vice ordförande bereda frågan om hantering och avyttring inför ställningstagande av styrelsen i varje konkret fall.

Personal och styrelse

Barnfondens huvudkontor finns i Malmö och här arbetar all vår personal. Läs mer här.

Barnfonden leds av en oavlönad styrelse som högsta styrande organ. Läs mer här.