Vår organisation

Barnfondens huvudkontor finns i Malmö. Vi följer Fremias kollektivavtal och personalen arbetar med flera olika typer av uppgifter. Till exempel att ge service och information till givare, värva nya givare, planera och följa upp insatser i våra programländer samt kontrollera och säkerställa att alla medel används på ett korrekt sätt.

Det här är ChildFund Alliance

FN:s barnkonvention är vägledande för Barnfondens arbete. Vi är en barnrättsorganisation och det är barnen som står i centrum för våra insatser. Vi arbetar med och stödjer barn och familjer oavsett tro, ursprung eller politisk övertygelse.

90-konto

Barnfonden har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Barnfonden är medlem i  branschorganisationen för tryggt givande, Giva Sverige, samt i Concord Sverige.

Svensk Insamlingskontrolls webbplats

Giva Sveriges webbplats

Concord Sveriges webbplats

 

Styrande dokument

Om placering av kapital och hantering av större gåvor

Barnfondens styrelses riktlinjer för placering av likvida medel innebär att medel som samlats in av Barnfondens faddrar och bidragsgivare inte får placeras på sådant sätt att det kan innebära risk för att det insamlade kapitalet minskas i nominellt värde.

Vid penninggåva överskridande 1 000 000 kr och gåva i form av fast egendom, bostadsrätter, värdepapper, lösöre mm åläggs ordförande att tillsammans med de båda vice ordförande bereda frågan om hantering och avyttring inför ställningstagande av styrelsen i varje konkret fall.

Personal och styrelse

Barnfondens huvudkontor finns i Malmö och här arbetar all vår personal. Läs mer här.

Barnfonden leds av en oavlönad styrelse som högsta styrande organ. Läs mer här.