Uganda

Uganda har precis som många andra länder i Afrika tagit stora utvecklingskliv framåt de senaste decennierna. Landet har dessutom en av de yngsta befolkningarna i världen, så det finns stora förutsättningar för fortsatt stark utveckling framöver. Samtidigt är utmaningarna stora – fattigdomen är fortfarande utbredd, utbildningsväsendet har stora brister, landet påverkas redan idag av klimatförändringarna genom långa perioder av torka, urbaniseringen pressar städerna, många unga har svårt att hitta arbete och försörjning.

Med stöd från våra givare arbetar Barnfonden för att minska dessa och andra problem i våra programområden. 

Här arbetar vi i Uganda

Vårt arbete i Uganda är koncentrerat till tre olika områden – Gulu, Kiryandongo och Kiboga. Här är fattigdomen djup och utbredd och många människor lever ur hand i mun.

Många familjer arbetar med jordbruk för självhushåll, djurskötsel, hantverk, matförsäljning, gruvarbete och olika typer av enkla, tillfälliga arbeten. Det är vanligt att bo i små ler-, trä eller halmtakshus med jordgolv. Matlagning sker utomhus över eld eller på enkla stormkök. De flesta familjer saknar tillgång till elektricitet och det råder stor brist på säker tillgång till rent vatten.

Stora utmaningar i Uganda

Brister i utbildningssystemet

Även om Uganda har allmän grundskola så betalar föräldrar skolavgifter, skoluniform och skolmaterial. Många barn går långa sträckor för att komma till skolan. Skolorna är överfyllda och inte sällan saknas det böcker, bänkar, lekplatser, rent vatten och toaletter. Kulturella restriktioner hindrar många flickor från att börja eller gå klart grundskolan, i synnerhet gäller det flickor på landsbygden. Olika typer av våld är vanligt förekommande i skolorna.

Eftersatt hälso- och sjukvård

Barnadödligheten är relativt hög och många barn mellan 0 och fem år får inte den omvårdnad och uppmärksamhet de behöver, framförallt på grund av dålig tillgång till barn- och mödravård. Många barn har hämmad tillväxt eller är undernärda. Malaria, hiv, olika typer av vattenburna sjukdomar och luftvägssjukdomar är vanligt förekommande. Återkommande torka leder till missväxt, brist på livsmedel och undernäring. Torkan som lamslagit delar av Afrika under senare år har även drabbat delar av Uganda vilket innebär att många familjer befinner sig i en ännu mer utsatt situation än vanligt.

Våld mot barn och fattigdom

Uganda har ratificerat många internationella avtal och konventioner om våld mot barn, men har fortfarande stora problem med att se till att dessa avtal verkligen följs i alla delar av landet. Landet har också skrivit under Agenda 2030 och de globala målen men barnfattigdomen fortsätter att vara utbredd. 55 procent alla barn under fem lever i fattigdom. Många barn arbetar och inte sällan under väldigt dåliga villkor. Över 10 000 barn beräknas leva på gatan och den siffran har ökat kraftigt sedan 90-talet. Missbruk av alkohol och droger är ett relativt vanligt problem i familjerna.

Arbetslöshet och exploatering

Många ungdomar och unga vuxna är arbetslösa med låg utbildning. Får de ett arbete är arbetsvillkoren ofta dåliga och det är vanligt med olika typer av exploatering. Flickor gifts ofta bort i ung ålder. Antalet tonårsgraviditeter är bland de högsta i världen.

Urbaniseringen är omfattande och för med sig många problem när allt fler människor pressas samman på en och samma yta.

Det här gör vi i Uganda

Bättre utbildning och fler barn i skolan

Vårt mål är att få fler barn att gå klart skolan och att bidra till en ökad kvalitet på både utbildning och skolmiljö.

Det börjar med förskolan

De barn som gått i förskolan har lättare att klara av grundskolan och därför arbetar vi även med att öka tillgängligheten till och kvaliteten på förskolor. Vi inrättar nya förskolor och förbättrar de som redan finns. Genom påverkansarbete får vi fler föräldrar att förstå vikten av förskolan. När barn går i förskola är det dessutom lättare att följa deras hälsa och se tidiga varningstecken på näringsbrist eller sjukdomar. Vi försöker att involvera föräldrarna i förskolan så att även de får en bättre förståelse för utbildning och för små barns behov.

Trygga och säkra skolor

Vi arbetar med att skapa trygga och säkra skolor samt öka elevers delaktighet inte bara i själva skolarbetet utan i hela skolans utveckling. Lärare utbildas i hur de kan göra klassrum och lokaler mer barnvänliga och elever mer aktivt deltagande. Vi ser till att elever får olika typer av skolmaterial som gör skolarbetet effektivare och mer meningsfullt.

Involverar elever och lokalsamhälle

Vi uppmuntrar skolelever att delta i aktiviteter såsom idrott, musik, dans och drama utanför skoltid. Den här typen av engagemang ökar ungdomarnas ledarskapsförmågor, lär dem om konfliktlösning, beslutsfattande och kritiskt tänkande.

För att öka fokuset på skola och utbildning generellt så involverar vi hela lokalsamhället i arbetet och försöker få fler att intressera sig för och delta i skolans utveckling.

God hälsa, trygg uppväxt och stabila försörjningsmöjligheter

En bra start i livet är viktigt och vi har därför stort fokus på mödrars och små barns hälsa. Vi förbättrar kvaliteten på mödravård och ser till att fler kan ta del av den. Bättre och tätare uppföljning av gravida kvinnor minskar risken för olika typer av komplikationer och förbättrar dessutom möjligheterna att öka de blivande mödrarnas kunskap om barn och föräldraskap.  Inför förlossningarna delar vi ut så kallade Mama kits som bidrar till säkrare och tryggare förlossningar.

Vi arbetar för att fler föräldrar ska ha möjlighet och förstå vikten av att deras små barn följs upp och kontrolleras regelbundet. Då kan man i tid upptäcka sjukdomar, näringsbrist etc. samt följa upp kvaliteten på själva föräldraskapet. För att trygga barnens hälsa försöker vi även ge fler möjlighet att vaccinera sina barn.

Vi ger fler familjer och skolor tillgång till rent vatten vilket förbättrar barnens hälsa och minskar tiden familjer behöver lägga på att få tag på vatten. Det gör att de har större möjlighet att koncentrera sig på skolan och tillägna sig undervisningen där.

Genom informationsarbete ökar vi familjers kunskap om vikten av god hygien och goda sanitära förhållanden för att hålla virus, bakterier och sjukdomar borta.

Vi förbättrar den generella tillgången till hälso- och sjukvård i lokalsamhället.

Vikten av en trygg uppväxt

En trygg uppväxt lägger grunden för ett fungerande vuxenliv. Vi har stort fokus på att barn i våra programområden ska känna sig trygga och säkra och mötas med respekt och omtanke av föräldrar, skolpersonal, andra barn och vuxna. Vi ökar föräldrars kunskap om små barns utveckling och om hur viktigt det är att sörja för barnens fysiska, emotionella, sociala och intellektuella utveckling. Vi arbetar för att minska våld i alla former och strävar efter att göra hem och skola till trygga, säkra platser för barnen att vistas i.

Fattigdom, brist på jobb, inkomst och mat minskar barns trygghet, inte minst genom att pressen på föräldrarna ökar vilket riskerar ta sig uttryck i ökat våld mot barnen. Genom olika typer av insatser – exempelvis pengastöd och yrkesinriktade utbildningar – kan vi öka familjernas inkomsttrygghet och säkra deras tillgång till mat.

Möjlighet till försörjning när vuxenlivet börjar

När det är dags att ta steget ut i vuxenlivet så behöver det finnas möjlighet till egen försörjning. För att bidra till att bekämpa arbetslöshet och sysslolöshet bland ungdomar arbetar vi med att öka yrkes- och entreprenörskunskaper i denna grupp. Vi jobbar även med olika typer av verktyg för att ungdomar lättare ska kunna starta egen verksamhet samt försöker bidra till att det finns ekonomiska medel för att hjälpa dessa företag på traven.

Stöd vårt arbete i Uganda

Du kan stödja vårt arbete i Uganda genom att bli fadder eller månadsgivare.

Det här får du genom fadderskapet

  • Du får ett foto på ditt fadderbarn samt information om familjen, området och arbetet som görs på plats.
  • En gång om året får du en rapport som berättar hur ditt fadderbarn har det, om projektets arbete och om de förändringar som skett i området.
  • Du får Barnfondens nyhetsbrev via e-post.
  • Du kan brevväxla med ditt fadderbarn och även ge personliga gåvor till födelsedag och jul.

Fakta om Uganda

Korta fakta om Uganda

Yta: 199 810 km² (Sverige: 450 295 km²)
Antal invånare: 47 miljoner (2021)
Befolkningstillväxt: 3,32% (2020)
Befolkningstäthet: 229/km² (Sverige: 25/km²)
Andel som bor i städer: 25,7%
Medellivslängd: 63 år
Statsskick: Republik
Huvudstad: Kampala
Språk: Engelska, swahili
Valuta: Ugandisk shilling