Bra uppföljning och kontroll

För Barnfonden är förtroendet från våra givare den viktigaste byggstenen i vår verksamhet. Vi följer därför alla våra transaktioner från ax till limpa och vi har en minutiös kontroll av pengarna vi samlar in. Så fort pengarna lämnar Sverige ska mottagaren, som alltid är någon av våra samarbetspartners, bekräfta att pengarna tagits emot.

Oavsett om vi stödjer projekt, programområden eller akuta insatser får vi alltid rapporter som visar hur pengarna använts i de olika länderna vi verkar i. Vi har ett system för att följa vilken väg pengarna tar och vi har externa revisorer som kontrollerar både oss i Sverige och alla våra samarbetspartners.

Pengarna går till ändamålet

Eftersom Barnfonden är en liten organisation med korta beslutsvägar är vi väldigt öppna med hur pengarna används och vi är stolta över att cirka 85 procent av våra insamlade medel går till ändamålet, vilket är en hög branschsiffra.

– Barnfonden har nära samarbeten med de partners som genomför utvecklingsarbetet i länderna och både vi och de har noggranna system för att säkerställa att pengar når fram som de ska och används på bästa sätt, säger Martina Hibell, generalsekreterare på Barnfonden.

Både vi och våra givare vill att så mycket som möjligt av de insamlade pengarna ska nå slutmålet. Samtidigt är kontroller viktiga och revisionsarvoden, bankavgifter och resor kostar pengar. Därför strävar vi alltid efter att hitta en bra balans där så mycket som möjligt når slutmålet, men med en god kontroll över att det inte försvinner pengar på vägen.

Barnfonden har 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har tilldelat Barnfonden två 90-konton och granskar varje år vår ekonomiska redovisning. Detta för att säkerställa att vår insamling sker på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler måste minst 75 procent av de insamlade medlen gå till ändamålet. Av Barnfondens insamlade medel går drygt 80 procent till ändamålet.

Barnfonden är medlem i branchorganisationen Giva Sverige, som också ställer krav på vårt kvalitetsarbete. Vi blir mycket väl granskade och det för att alla våra givare ska känna sig så trygga som det överhuvudtaget är möjligt.

– Barnfonden granskas årligen av externa revisorer, vilket också är ett krav vi ställer på alla genomförande organisationer vi arbetar med. Transparens är oerhört viktigt för oss och utöver de system som finns på plats ser vi även till att göra stickkontroller för att själva kontrollera att allt är som det ska, förklarar Martina. 

​Vår styrelse arbetar ideellt

Barnfondens styrelse arbetar helt ideellt, det vill säga de har ingen lön eller andra ekonomiska förmåner. Barnfondens högsta tjänsteperson, vår generalsekreterare, har en årslön på 777 600 kronor. Hon har inga andra förmåner än de som finns reglerade i kollektivavtal och gäller alla anställda. I vår årsredovisning finns mer information om löner. I årsredovisningen, som upprättats i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls krav, rapporterar vi också hur insamlade medel använts, väsentliga händelser under året och förväntad utveckling.

Effekterna av vårt arbete

Vår effektrapport sammanställs en gång om året. I den berättar vi hur vi arbetar och så ger vi konkreta exempel på effekter vi och våra givare bidragit till.

Kontroll och granskning

Barnfondens verksamhet granskas årligen av en extern auktoriserad revisor. Även våra samarbetspartners i ChildFund Alliance och huvudkontoren i länderna vi arbetar granskas av externa revisorer. Alla projekt som Barnfonden stödjer kontrolleras även kontinuerligt internt. Våra samarbetspartners i Australien, Danmark och USA granskar huvudkontoren i de länder vi stödjer. På huvudkontoret i verksamhetslandet, ofta beläget i huvudstaden, finns kompetent personal inom specifika arbetsområden som strategi och ekonomi. Personalen på huvudkontoret övervakar dagligen projektens genomförande och finns alltid tillgängliga som stöd till fältkontoren. Vi gör även stickprov och granskar budgetar och kvartalsrapporter för enskilda projekt.

Här kan du få mer information om Barnfondens ekonomi