Barn och ungdomar bildar klimatnätverk i Kambodja

I tre kommuner i Prey Veng-provinsen får barn och ungdomar hjälp att organisera sig för att öka samhällets förmåga att stå emot klimatförändringar. 

Torka, översvämningar och höga temperaturer är kännbara konsekvenser av ett mer instabilt klimat. I Kambodja påverkar klimatförändringarna både människors hälsa och möjligheter till försörjning.

Värmen utgör ett stort hot för yngre barn som har svårt att reglera sin kroppstemperatur, men även för vuxna som arbetar utomhus utan möjlighet till svalka. Ekonomiskt får extremväder också vittgående effekter i ett land där en stor del av befolkningen livnär sig på väderkänsliga näringar som jordbruk, skogsbruk, fiske och turism.

För att stärka barns röster och möjligheter till påverkan startar Barnfonden och ChildFund Cambodia ett gemensamt projekt tillsammans med barn och ungdomar i tre av de mest utsatta kommunerna: Peam Montear, Kampong Trabaek och Kansaom Ak.

Genom att utbilda ungdomar och hjälpa dem att organisera sig i ungdomsgrupper och barnråd förbättras inte bara samhällets kapacitet att hantera utmaningar och kriser,  det rustar också barnen att fortsatt engagera sig för positiva förändringar i samhället.

Deltagarna kommer att ställas inför frågor som ”Hur tror du att du skulle kunna påverka ledarna i din by/kommun på bästa sätt?” och ”Vilken strategi för tror du skulle vara mest framgångsrik?” Baserat på deras svar kommer de sedan att få stöd att starta egna projekt och skapa verklig förändring.

Projektet pågår från november 2023 till april 2025 och förväntas nå 2 200 personer varav 1 200 barn.

Genom projektet Youth led climate action kommer barn och ungdomar att:

  • Öka sin kunskap om klimat och miljö.
  • Få insikt i hur klimatförändringarna kan förebyggas och vad som kan göras för att mildra konsekvenserna genom t ex katastrofberedskap, förändrade odlingsmetoder och nya vägar till försörjning.
  • Utbildas i hur de kan få inflytande och göra sina röster hörda.
  • Erbjudas verktyg för att hantera emotionell stress kopplad till klimatförändringarna.
  • Bjudas in till samtal med lokala beslutsfattare för att ge ett barnperspektiv på olika strategier för katastrofberedskap och klimatanpassning.