Projekt i Indien som fokuserar på klimat och skolmiljö

Hur kan vi kombinera insatser för klimatet med insatser för en tryggare skolmiljö? Hur kan vi få barn som hoppat av skolan att komma tillbaka och stanna kvar? Hur kan vi göra människor i ett redan utsatt område bättre förberedda på en framtid som kommer att präglas av klimatförändringar? Detta är några av de frågor vi ställde oss när vi planerade vårt skolprojekt i Gogunda i Indien. Ett projekt som finansieras av Radiohjälpens insamling Världens Barn.

Det här projektet är genomfört och avslutat.

Låg utbildningsnivå och klimatrelaterad otrygghet

Gogunda är ett bergigt och delvis svåråtkomligt landsbygdsområde i nordvästra Indien. Både torka och översvämningar är vanligt förekommande. Många skolor är dåligt förberedda för klimatförändringarna, och det har flera gånger hänt att barn farit illa till följd av översvämningar som fått skolbyggnader att kollapsa. Utbildningsnivån i området är generellt sett låg.

Drygt hälften av befolkningen kan inte läsa och skriva, och dessutom är skolmiljöerna ofta inte barnvänliga. Det är inte ovanligt att lärare slår sina elever, och det händer att barn hoppar av skolan på grund av rädsla för att gå dit.

Långsiktig strategi för hållbar utveckling

Tillsammans med lokalbefolkningen i Gogunda har Barnfonden tagit fram en långsiktig strategi för hur man kan uppnå en mer hållbar utveckling i området. Att bygga motståndskraft kring klimatförändringarna är en central del i detta arbete. Likaså att skapa bättre förutsättningar för barnvänlig och god utbildning för fler barn.

Med dessa insikter i vilka utmaningarna på plats är, var det naturligt att ta fram ett skolprojekt med fokus på just klimat och en bättre skolmiljö. Tack vare stöd från Världens Barn har vi nu fått möjlighet att genomföra detta viktiga projekt.

– Vi kan inte se utbildning och miljö som två isolerade delar. Att gå i skolan handlar inte bara om utbildning, utan det handlar också om att vidmakthålla en trygg skolmiljö, och där är det viktigt att rusta sig för framtiden genom att sätta upp beredskapsplaner. Att fler naturkatastrofer kommer inträffa är ingen nyhet, det är ett faktum, och därför måste vi vara förberedda på detta nu. Genom det här projektet vill vi se till att eleverna är redo att komma tillbaka till skolan, och att de stannar kvar, säger Anna-Maria Romberg som är ansvarig för projektet.

Barnfonden – en viktig brobyggare

Målet med projektet är alltså att genom barnvänliga och klimatanpassade skolor förbättra kvaliteten på utbildningen i Gogunda. Barnen ska få vara i en trygg, inkluderande och stimulerande skolmiljö. För att nå målet kommer vi bland annat att

  • i samordning med lokala myndigheter installera solpaneler, renovera toaletter och säkra tillgång till rent vatten
  • genomföra simuleringar av katastrofhantering så att alla på skolan vet vad som ska göras när en katastrof inträffar
  • göra skolorna och klassrummen mer barnvänliga, till exempel genom bättre möbler, ommålning och en trygg skolgård
  • installera skolbibliotek med böcker och annat läsmaterial
  • träna barnen i handtvätt och sanitär hälsa.
  • genomföra utbildning i pedagogisk metodik för lärare
  • etablera och driva inlärningscentrum för barn med inlärningssvårigheter i skolans lokaler
  • utveckla en klimatplan där det finns instruktioner för hur barn kan lära sig om klimatförändringar och miljö.

Alla berörda ska involveras och känna ansvar

För att åstadkomma förändring som håller i längden är det viktigt att alla berörda involveras och känner ett ansvar. Barnfondens roll här är att se till att det finns en dialog mellan olika aktörer i samhället, och att låta alla deltagare komma till tals.

– Vi anordnar möten och workshoppar tillsammans med myndigheter, barn, lärare, föräldrar – det vill säga alla som berörs av projektet – för att sedan tillsammans kunna identifiera var skolan har sin största sårbarhet. Barnen sitter ofta inne med massor av bra kunskap och infallsvinklar och det vill vi fånga upp. Det är ju också en rättighet de har, att vara delaktiga, säger Anna-Maria.

Barnen är med och påverkar

Barnen är också med och utarbetar hur skolplanen ska se ut. Tillsammans med dem identifierar man risker och var de känner sig minst säkra. Utifrån den här informationen görs sedan en aktivitetsplan som ska implementeras på skolan. Denna delas sedan med de lokala myndigheterna så att de kan ta ansvar för att andra skolor också får aktivitetsplanen.

Snabbfakta om projektet

Namn på projektet: Children’s Access to School-Friendly & Climate Ready Schools

Var?

Gogunda, ett område i delstaten Rajasthan i nordvästra Indien

Målgrupp?

Projektet omfattar 20 skolor i 20 byar i Gogunda. Totalt beräknas 1 200 barn i åldrarna 6–14 år, deras föräldrar samt skolpersonal beröras av projektet.

Rättighetsfokus:

I allt Barnfondens arbete är utgångspunkten barnets rättigheter. I just det här projektet är rätten till trygghet och skydd med koppling till klimatförändringarnas framfart och till skolmiljön central. Likaså är rätten till delaktighet viktig för att skapa hållbarhet. Projektet bidrar även till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål, i synnerhet målen som rör utbildning (mål 4), rent vatten och sanitet (mål 6), miljö och klimat (mål 13) samt fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

Bidrar till att uppfylla följande globala mål:

Läs mer om de globala målen här.