Sökresultat

Barn bildar klimatnätverk i Kambodja

För att stärka motståndskraften mot klimatförändringar bildar ungdomar i Prey Veng-provinsen egna nätverk.  Högre temperaturer och längre torrperioder får i Kambodja konsekvenser för människors hälsa och möjligheter till försörjning. Extremvärme utgör ett stort hot, inte minst för yngre barn som har svårt att reglera sin kroppstemperatur under värmeböljor. Ekonomisk påverkar klimatförändringarna också människors möjligheter till…

Klimatprojekt i Kambodja genom Världens Barn

Kambodja är ett land som är hårt drabbat av naturkatastrofer med återkommande perioder av torka och översvämningar. Det gör att många barn inte kan ta sig till skolan och familjer riskerar sin hälsa när mat och rent vatten är en bristvara. Vi har träffat Farita och Fasika, båda 13 år, i provinsen Kratie i Kambodja…

Vårt projekt i Kambodja för barn med funktionsnedsättningar gör skillnad

Barn och ungdomar som tidigare varit marginaliserade och känt sig utstötta ur gemenskapen på grund av sina fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar kan nu ta plats, göra sig hörda, känna sig sedda och i större utsträckning delta på lika villkor som andra barn. Detta tack vare Barnfondens projekt i Kambodja.

Projekt i Kambodja för en uppväxt på lika villkor

Barn med funktionsnedsättningar är en av de mest marginaliserade och utsatta grupperna i Kambodja.  Barnfonden gör en insats för att förbättra situationen för denna grupp i området Battambang i nordvästra Kambodja. Det här projektet är genomfört och avslutat. Barn med funktionsnedsättning möter många formella och informella hinder på vägen mot ett fullgott medborgarskap och aktivt…

Här arbetar Barnfonden – Kambodja

Barnens säkerhet i fokus i översvämningsdrabbade Kambodja

Översvämningar på landsbygden i Kambodja drabbar de redan utsatta hårdast. Saroeun och hennes man, på bilden ovan, är beroende av sina arbeten inom byggbranschen för att kunna försörja sina fem barn. Två månader av översvämningar har gjort att de inte kunnat arbeta alls den senaste tiden. Det i sin tur har lett till att Saroeun…

Barns trygghet i klimatdrabbade områden

När xx var 11 år översvämmades hennes by i Kambodja xxx fick sluta skolan och börja jobba när torkan i Kenya förstört skörden och familjens möjligheter till försörjning xxx bor i ett område som stöttas av Barnfonden. Invånarna har förberett sig på hur de ska möta klimatrisker och har en plan för att hålla barnen…

”Klimatförändringarna påverkar oss och vi svarar inte med tillräckligt effektfulla åtgärder.”

Tillsammans med Barnfondens lokala partners har vi bjudit in 91 barn och ungdomar från Kambodja, Bolivia, Etiopien och Indonesien för att ge input till FN:s barnrättskommitté och dess arbete med att skydda barns rättigheter i en värld med klimatförändringar. Slutprodukten ska vägleda myndigheter i deras arbete med barns rättigheter kopplat till klimat- och miljökrisen och…

Barn med funktionsnedsättning extra sårbara för klimatförändringarnas effekter  

Barnfondens projekt DEEP i Kambodja fokuserar på att skapa miljöer för barn med funktionsnedsättning där de kan växa, utvecklas och ta del av sina grundläggande rättigheter. Projektet har också ett särskilt fokus på hur klimatförändringarnas effekter drabbar dessa barn extra hårt och hur det kan förebyggas.   Personer med olika funktionsnedsättningar inkluderas sällan i krisplaner för…

Tolvårige Thon fick möjlighet att börja skolan genom Barnfondens projekt 

Thon är en tolvårig pojke som bor med sin mamma och pappa i Battambang i Kambodja. När vi träffade Thon första gången hösten 2019 kunde han inte gå, han hade svårt att kommunicera med omgivningen, gick inte i skolan och kunde varken läsa, skriva eller räkna. Hans föräldrar visste inte att han hade rätt till…