Barn med funktionsnedsättning extra sårbara för klimatförändringarnas effekter  

Barnfondens projekt DEEP i Kambodja fokuserar på att skapa miljöer för barn med funktionsnedsättning där de kan växa, utvecklas och ta del av sina grundläggande rättigheter. Projektet har också ett särskilt fokus på hur klimatförändringarnas effekter drabbar dessa barn extra hårt och hur det kan förebyggas.  

Personer med olika funktionsnedsättningar inkluderas sällan i krisplaner för klimatkatastrofer, till exempel riskerar människor med hörselskador att inte höra larmsystem och synskadade kan ha svårt att själva söka skydd vid katastrofer. Behöver man rullstol eller andra hjälpmedel blir eventuella evakueringar extra utmanande. Barn med funktionsnedsättning är särskilt sårbara när det kommer till klimatförändringarnas effekter. Därför arbetar vi med att försöka förutspå risker för klimatförändringar och bygga beredskap och motståndskraft i området. I vårt projekt har olika komponenter för kapacitetsuppbyggnad inkluderats med särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningars sårbarhet i klimatkatastrofer. 

Beredskap och motståndskraft

I Barnfondens projekt i Battambang handlar det framför allt om begränsade möjligheter att ta sig till skolan under perioder med extremväder. Vårdnadsgivare vi pratat med uttrycker en oro för kraftiga regn, stormar och blixtnedslag. Vägen till skolan kan ibland översvämmas och göra det svårt eller omöjligt att ta sig fram.  

De kraftiga regn som kommer är oregelbundna och svåra att förutse. Ett exempel på hur vi jobbar förebyggande är att volontärer informerar familjerna och pratar med barnen om hur de ska skydda sig själva vid bland annat översvämningar, att det är viktigt att de stannar inomhus med sina föräldrar och inte flyr upp i till exempel ett träd på grund av risken att blixten kan slå ned.  

 Några av de framsteg vi sett hittills i projektet DEEP:

  • Barn och familjer har fått stöd så att fler barn med funktionsnedsättning kan gå i skolan.
  • Ökad medvetenhet i samhället kring alla barns rättigheter. Ökad kunskap om stöd för barn med funktionsnedsättningar. 
  • Barn med funktionsnedsättning har fått information och kunskap om sina rättigheter och har bättre självförtroende att göra sin röst hörd.
  • Barn, vårdnadshavare, lärare och lokala myndigheter uttrycker att stigma minskat, särskilt i skolan. Barn i skolan leker tillsammans, både pojkar och flickor, med och utan funktionsnedsättning. 
  • Barn (med och utan funktionsnedsättning) och deras vårdnadshavare deltar i byforum för att kommunicera problem de möter och diskutera det stöd som behövs.

Läs mer

Läs mer om projektet

Mey Mey fick nytt mod och ökat självförtroende

Hörapparaten förändrade livet för Soben

Tolvårige Thon fick möjlighet att börja skolan

Artikel om DEEP-projektet i vår tidning 2022/02

Om vårt arbete för barn drabbade av klimatförändringarna

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.