Vi fokuserar på klimatet – för barnens skull

När jordens medeltemperatur stiger ökar inte bara havsnivåerna. Antalet barn som utsätts för våld blir också högre.

Klimatförändringar drabbar redan utsatta hårdast. Och barnen är de allra mest sårbara. Att ha fokus på barns rättigheter när en klimatkris inträffar kan låta som en självklarhet, men barn hamnar ofta i skymundan när katastrofen slår till.

Läs Barnfondens klimatrapporter

Barnfondens barnrättskonferens 2021 med fokus på barn och klimat – Se hela konferensen i efterhand

Läs rapport från konferensen: Barnfonden’s 30th Anniversary Conference: 2021 – The Climate Crisis is a Child Rights Crisis!

Makthavare och unga i samtal om relationen mellan klimatförändringarna och barns situation i världen.

Barnen drabbas hårdast både nu och i framtiden

På Barnfonden arbetar vi för alla barns rätt till trygghet i ett föränderligt klimat. Vi ser ett tydligt samband mellan klimatförändringar och våld mot barn. Våld som tar sig i uttryck i olika former då det kan röra sig om allt från fysiska och psykiska övergrepp till barnäktenskap och könsstympning till barnarbete.

Ökat våld mot barn på grund av klimatförändringarna

Följderna av ett föränderligt klimat påfrestar såväl individer som samhällen. Påfrestningar som leder till våld.

Det är inte klimatförändringar i sig som gör att barnen utsätts för mer våld, men dess effekter gör det. Översvämningar och torka leder till missväxt och minskad möjlighet till försörjning.

Utebliven skolgång, övergrepp och barnäktenskap

Barn tvingas arbeta och bidra till familjens försörjning istället för att gå i skolan. Flickor tvingas gå och hämta vatten på platser där de riskerar att utsättas för övergrepp.

Barn gifts bort när föräldrar inte har råd med mat och utbildning.

Östafrika drabbas ofta av både torka och översvämningar. De lever med klimatförändringarna här och nu och vet vilka konsekvenserna av att inte agera är.

Klimatperspektivet nödvändigt för att stoppa våld mot barn

Barnfondens arbetar i Afrika, Asien och Latinamerika och på alla platser där vi är verksamma kan vi se hur barns rätt till trygghet och skydd äventyras som en direkt följd av klimatförändringar.

Detta är inte enbart ett mönster vid klimatkatastrofer som översvämningar och torka, utan även vid förändringar som sker över tid.

Det är nu – inte sen – vi måste agera!

Om vi inte agerar nu kommer konsekvenserna till följd av klimatförändringarna bli ännu tydligare, allvarligare och svårare att få bukt med. Det är barnen som påverkas mest nu – och det är barnen som kommer att bli lidande i framtiden.

Svält, undernäring, diarrésjukdomar och malaria förvärras av klimatförändringar och det gör även våld mot barn.

1 miljard barn upplever våld varje år

Enligt Världshälsoorganisationen (2020) upplever omkring en miljard barn mellan 2 och 17 år varje år fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Det sker framsteg och klimatfrågan är inte längre betraktad som ett isolerat miljöproblem, utan tangerar många andra områden – inte minst barns rättigheter.

Klimatförändringarna kan också komma att påverka tillgången till rent vatten på redan idag utsatta platser i världen.

Fokus både på klimat och barn

Återkommande torka, översvämningar, gräshoppsinvasioner och andra klimatkatastrofer gör att barn tas ur skolan. Istället för att få att få den utbildning de har rätt till tvingas de arbeta. Den ekonomiska utsatthet som familjerna upplever leder till stress hos föräldrar och att barn utsätts för våld och utnyttjande ökar.

Barnfonden en barnrättsorganisation som arbetar på alla nivåer

För att stoppa våld mot barn måste vi arbeta på alla nivåer. Hemmet ska vara en trygg och säker plats för barnet, precis som samhället och skolan. Och för att få till en förändring måste barnen känna till sina rättigheter och själva vara en del i utvecklingen.

Utöver detta arbetar vi som barnrättsorganisation för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.

Barn i Kambodja som lär sig mer om klimat och hur man kan både förebygga och bygga motståndskraft mot klimatförändringarna.

Förebygga det vi kan och förbereda oss för resten

Vi har som barnrättsorganisation skyldighet att nå ut med information om hur barns rättigheter kan kopplas till klimatkatastrofer. Vi arbetar också med att lyfta hur viktigt det är med förebyggande insatser som gör både samhällen och invånare bättre rustade för framtida klimatkatastrofer.

Istället för att bara fokusera på nödhjälp och akuta insatser efter en katastrof, måste vi också lägga fokus på vad vi kan göra långt tidigare – innan katastrofen har inträffat. Och i det här arbetet är barnen alltid i fokus.

Smarta samarbeten för klimat och mot fattigdom

Samarbeten och partnerskap lokalt och globalt är grundläggande för att vi ska ha en möjlighet att stoppa klimatförändringarna och för att linda konsekvenserna av dem. Barnfonden och ChildFund Kenya samarbetar just nu med Solvatten och Mbegu Solar på plats i Kenya vilket innebär att utsatta människor kan få både rent vatten och ren energi.

Solvatten bidrar till rent vatten i Kenya

Solar4Schools ger skolor i Kenya ren energi

Stöd vårt arbete för barns trygghet i ett föränderligt klimat – Bli månadsgivare idag!