Låt barnen veta sin rätt

Aktiviteter om barns grundläggande rättigheter

Intressera, inspirera och engagera barn med Barnfondens och BTJ:s verktygslåda om barnkonventionen. Utöver övningarna nedan kan du även ladda ned utbildningsmaterial om klimatförändringarna och relationen mellan dessa och barns rättigheter. Detta material hittar du på vår klimatsida.

Verktygslåda för att prata om barnkonventionen

Verktygslådan riktar sig till dig som bibliotekarie eller lärare, men också till dig som förälder, och innehåller en rad övningar för barn mellan 6 och 12 år. Förhoppningen är att verktygslådan ska ge dig handfasta tips på hur barnkonventionen och barns rättigheter kan presenteras på ett intresseväckande sätt.

Vi på Barnfonden och på BTJ tar detta initiativ för att vi vill hjälpa till att uppmuntra barnens rättigheter och kritiska tänkande. Där tror vi att arbetet med barnkonventionen passar in, att få lära sig mer om barnens rättigheter i Sverige och i världen.

Uppdelad efter konventionens fyra grundartiklar

För att ge en så bred uppfattning kring konventionen som möjligt är Verktygslådan uppdelad efter konventionens fyra grundartiklar. Till varje artikel finns övningar, uppgifter eller diskussionsunderlag som ger barnen en uppfattning om vilka rättigheter de har, vilken betydelse rättigheterna har för barnet själv och för barn i andra länder. Barnen får också utveckla förmågan att diskutera och arbeta i grupp samt bilda åsikter och uttrycka sig.

För barn mellan 6 och 12 år, eller äldre

Du kan läsa mer om det centrala innehållet och begreppen i barnkonventionen samt om dess historia. Aktiviteterna är framtagna för barn mellan 6 och 12 år, men kan med viss bearbetning användas för både yngre och äldre åldersgrupper. Materialet kan exempelvis användas vid skollov eller i samband med andra aktiviteter.

Lycka till!

Fyra grundprinciper och övningar relaterade till dessa

Barnkonventionen listar barns rättigheter inom olika områden och innehåller 54 artiklar. Av dessa räknas fyra som grundprinciper. Det betyder att de är vägledande och sammanfattar helheten i barnkonventionen. Till de här fyra artiklarna finns ett antal övningar som syftar till att presentera och diskutera barns rättigheter på ett intresseväckande sätt.

Förstå barnkonventionen

Den första övningen syftar till att öka förståelse för vad barnkonventionen egentligen innehåller. Det kan vara lämpligt att börja med den här övningen för att få igång ett samtal kring rättigheter, behov och hur barnkonventionen ser till dessa.

Ladda ned leken Med andra ord

Lika värde

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. (Artikel 2)

Syfte: Barnen lär sig om rättigheter och behov. Vi märker att vissa behov är viktigare än andra och att man har rätt att ha tillgång till dessa. Behoven kan se väldigt olika ut beroende på om du bor i Sverige eller i ett land med andra väderförhållanden. Vi diskuterar hur olika människors behov är och funderar över orsaker till detta. Vi märker att basbehov är rättigheter, som till exempel mat på bordet, utbildning och ett tryggt boende som gäller alla barn överallt. Vi lär oss att människor har mänskliga rättigheter och att barn dessutom har speciella rättigheter.

Ladda ned leken Fast på ön

Ladda ned leken Vikgubben

Ladda ned leken Rita det

Barnets bästa först

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. (Artikel 3)  

Syfte: Att öka kunskapen om att varje barn har särskilda rättigheter som ska tillvaratas, samt att alla barn har rätt att bli behandlade jämlikt oberoende vem man är eller var man bor. Barn som lever i utsatta områden där klimatkatastrofer såsom torka och översvämningar slår till har rätt att gå till skolan och få äta sig mätta. Vi diskuterar olika människors behov och rättigheter utifrån konkreta situationer.

Ladda ned leken Tipsrundan för ålder 6-8 år

Ladda ned leken Tipsrundan för ålder 9-12 år

Ladda ned leken Klippdockan

Livsgaranti

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. (Artikel 6)

Syfte: Att tydliggöra vem som räknas som ett barn, vem räknas som en vuxen, och diskutera hur andra barn i världen lever. Vi diskuterar att vi har olika förutsättningar i livet och att alla barn har samma rättigheter, men att olika faktorer som t.ex. klimatförändringar, utanförskap, diskriminering och fattigdom kan utgöra ett hot mot liv, överlevnad och utveckling.

Ladda ned leken Rättighetsbingo

Ladda ned leken Vem är ett barn

Ladda ned leken Alla kan göra något

Rätt till en röst

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. (Artikel 12)

Syfte: Att prata om var och hur barnen själva kan påverka och uttrycka sin åsikt. Vi förstår hur våra egna attityder och beteendemönster påverkar andra. Vi lär oss hur andra människor förhåller sig till mig och hur de lyssnar beroende på hur jag uttrycker mig.

Ladda ned leken Skriv en novell

Ladda ned leken Fingertwister

Ladda ned leken Minskad ojämlikhet

För dig som använder materialet i större grupp

Diplom och barnkonventionen i punktform till barnen

Alla barn som deltagit får med sig hem ett diplom samt barnkonventionen i punktform.

Ladda ned diplom

Ladda ned barnkonventionen i punktform

 

 

Josefin Sundström är barnboksförfattare och här skickar hon en hälsning till alla barn och bibliotekarier som engagerar sig i Barnfondens och BTJ:s aktiviteter.