Jämställdheten backar i områden som drabbas av klimatförändringar – det här gör Barnfonden för att trygga flickors rättigheter

Extremväder som torka, översvämningar och orkaner blir allt vanligare i takt med att jordens temperatur stiger. Det sätter press på fattiga familjer som redan lever under mycket utsatta förhållanden. När skördar blir förstörda och arbetsmöjligheter försvinner ökar risken för att flickor och kvinnor ska utsättas för könsbaserat våld, sexuellt utnyttjande eller övergrepp.  

Med stöd i både global forskning och egna erfarenheter från bland annat Etiopien, Kenya, Uganda och Burkina Faso ser vi hur klimatförändringarna leder till ökad ojämlikhet och utsatthet för kvinnor och flickor. Detta beror till stor del på förlorade inkomstmöjligheter som tvingar familjer till desperata åtgärder. 

Fler flickor gifts bort

När familjer får svårt att klara sitt levebröd riskerar både pojkar och flickor att tas ur skolan. För flickor är det vanligt att hamna i hushållsarbete eller att giftas bort. Barnäktenskap har blivit allt vanligare över Afrikas horn (UNICEF 2023) där den svåra torkan drivit familjer till sitt yttersta. Beslutet tas för att lätta försörjningsbördan när föräldrarna inte längre klarar att tillgodose sina barns grundläggande behov. Risken att utsättas för könsstympning i samband med äktenskapet ökar i vissa områden, liksom komplikationer vid en tidig graviditet och våld i hemmet.

När flickor får sin skolgång avbruten får det långsiktiga konsekvenser också för deras sociala liv och möjligheter till ett yrkesliv och egen försörjning. 

 

Tredjeklassflickorna Wadia (till vänster) och Melissa (till höger) busar tillsammans i klassen på en skola i Samburu County, Kenya. Den största delen av eleverna på skola – cirka 80 procent av barnen som går där – är inskrivna eller sponsrade av Barnfonden.

Skolan bygger motståndskraft

Tillgång till utbildning är nödvändigt för att minska barnskyddsrisker, inte minst tidiga äktenskap. Med skolan som utgångspunkt kan vi stärka barnvänlig motståndskraft i hela samhällen. Flickor och pojkar får kunskap om sina rättigheter genom skolklubbar, de lär sig att bedöma och hantera risker kopplat till klimatförändringar, och de kan vända sig till lärare eller kompisar de litar på för stöd i att söka professionell rådgivning eller hälsovård. 

Bati, sex år, leker med ett gammal bildäck i Marsabit County, Kenya. Hennes pappa har tagit familjens hjordar långt från deras hem för att söka bete och vatten, medan Batis mamma stannat hemma med barnen och sina svärföräldrar. Vår partner på plats stöttar familjen med extra mat, kontantöverföringar, djurfoder till de svagaste djuren som har stannat kvar och en handtvättsstation.

Föräldrautbildningar för jämställdhet

Vi har också sett att när kvinnliga vårdnadshavare får egna inkomster är det vanligare att barnen går i skolan, dels för att kvinnor ofta är de som bär det primära ansvaret för barnens omsorg, dels för att kvinnors inkomster ger familjen en varierad och förbättrad försörjning. Som ett sätt att stärka barns rättigheter kan kvinnorna delta i lokala spargrupper med möjligheter till entreprenörskapsutbildning. 

Att manliga vårdnadshavare deltar i föräldrautbildning och dialog om jämställdhet påverkar ansvarsfördelningen i hemmen och bidrar till att de är mer delaktiga i barnens omsorg. 

Vikten av lokalt engagemang 

En viktig del i Barnfondens arbete är också att på samhällsnivå skapa nätverk och plattformar för dialog så att klimatförändringarnas effekter på barns rättigheter förutses och hanteras på rätt sätt. Lokalt engagemang minskar risken för könsbaserat våld, inklusive skadliga sedvänjor som könsstympning och barnäktenskap. 

Exempel på våra insatser för flickors möjligheter till en trygg framtid: 

  • Lokala nätverk för att öka kunskapen om och förebygga klimatrelaterade risker för barn och unga 
  • Stöd till klimatanpassning för att hushåll och samhällen ska kunna förbereda sig och agera på klimateffekter och katastrofer 
  • Utbildning och stöd till kvinnor för att öka deras ekonomiska självständighet och möjlighet att påverka 
  • Engagemang från lokala ledare, till exempel religiösa och kulturella, för att bekämpa skadliga traditioner som könsstympning och barnäktenskap 

Läs mer om jämställdhet

Women and Children in a Changing World Member of ChildFund Alliance - Focus on Climate Change (ENG)

WeWorld är liksom Barnfonden en del av ChildFund Alliance och en av våra lokala samarbetspartners. I den här rapporten kan du läsa mer om vårt arbete och hur kvinnor och barn påverkas av klimatförändringarna.