Barnfonden ger fler barn tillgång till rent vatten

Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet och ett av FN:s globala mål. Det är inte bara en nödvändighet för överlevnad och hälsa, utan är också en grund för minskad fattigdom, tillgång till utbildning, mat och motståndskraft mot klimatförändringar. Sjukdom och död är den yttersta konsekvensen, men vattenbrist får följder även inom många andra områden i samhället. 

Exempel på konsekvenser av brist på rent vatten:

 • Flickor tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten till sina familjer. Det kan leda till att de missar skolan och att de riskerar att utsättas för sexuella övergrepp och kidnappningar längs vägen. 
 • Infektioner och sjukdomar sprids snabbt inom sjukvården.  
 • Boskap dör och familjer förlorar både försörjning och mat.  
 • Brist på sanitet i skolor gör att flickor som har mens har inte möjlighet att sköta sin hygien och utsätts för infektionsrisker. 
 • Sårbarheten för klimatförändringar blir större.  

Hur ser det ut i Barnfondens programområden?

År 2050 beräknas fem miljarder människor leva i områden där det råder vattenbrist. De länder där Barnfonden har verksamhet är alla hårt drabbade av klimatförändringarna. Katastrofer som beror på klimatet blir både fler och kraftigare. Stora delar av befolkningen i de länder vi arbetar lever i fattigdom och saknar tillgång till rent vatten. Kenya och Etiopien lider sedan många år tillbaka av svår torka vilket leder till allvarlig vattenbrist. I Uganda saknar mer än hälften av befolkningen rent vatten, och i Indien dör varje år över 60 000 barn under fem år på grund av smutsigt vatten och dålig sanitet.

Men situationen är inte hopplös. Med bra klimatpolitik går utvecklingen att vända. Och WaterAid menar till exempel i en rapport publicerad 2022 att det finns så pass gott om grundvatten i Afrika att länder på kontinenten skulle klara många perioder av torka. Men för det krävs rätt investeringar, bättre användning av existerande teknologi, djupare kunskap hos makthavare och bättre fungerande förvaltning.

Så här ger Barnfonden fler tillgång till rent vatten

Barnfonden arbetar med vattenfrågan på olika sätt och försöker alltid hitta den lösning som passar bäst just i det specifika området. Arbetet med rent vatten, sanitet och hygien är självklara faktorer i Barnfondens helhetsarbete för att alla barn ska få växa upp sunda, hela, trygga, utbildade och glada.

Olika lösningar i stad och på landsbygden

I stadsmiljöer kan det finnas vattenledningar dragna till skolan, men själva vattnet är inte säkert att dricka. Där hittar vi olika lösningar kring att göra vattnet drickbart genom till exempel olika filter eller UV-ljus. På landsbygden där vatten inte finns draget borrar och gräver vi brunnar och ordnar vattensamlingsmekanismer. Även här är det viktigt att vattnet rengörs ordentligt innan det dricks. I katastrofområden kan vi använda oss av vattenreningstabletter om det är det bästa just där.

Rent vatten hänger tätt ihop med sanitet och hygien, och det är en av anledningarna till att Barnfonden också jobbar så mycket med toaletter. I många av våra projektområden finns inte tillgång till toaletter vare sig i hemmet eller i skolan, vilket både leder till förorenat vatten och till att många, i synnerhet flickor, slutar skolan i förtid.

Kunskapsspridning och beteendeförändring

En viktig komponent i vårt arbete med vatten och sanitet är att jobba med kunskap och beteende. I skolor har vi därför grupper med elever och lärare som får lära sig lite extra om vatten, sanitet och hygien och de har sedan ett ansvar att sprida kunskap till de andra barnen. Här kan det handla om fördelarna av att använda toaletter i stället för att uträtta sina behov i naturen, om vikten av att tvätta händerna ordentligt, och om olika risker med att dricka förorenat vatten.

Vi tänker på klimat och miljö

Barnfonden värnar alltid om miljön i vårt arbete, varför vi strävar efter att försörjning av rent vatten ska göras så miljövänligt som möjligt. När det är möjligt använder vi till exempel förnyelsebara energikällor för att behandla vatten med UV-ljus eller för att driva vattenpumpar.

Exempel på insatser vi gör

 • Borrar brunnar och renoverar toaletter på skolor, samt ser till att eleverna har tillgång till bindor, tvål osv.
 • Samarbetar med Solvatten, en bärbar vattenrenare och vattenvärmare som räddar liv.
 • Lär ut hur man odlar med begränsade vattenresurser, distribuerar klimatsmarta grödor och bistår med effektiva bevattningssystem.
 • Informerar kring vattenburna sjukdomar, sanitet och hygien.
 • Bistår med olika typer av vattenrening.
 • Utbildar i hur man underhåller brunnar så att vattnet förblir rent.
 • Bistår med diversifierad vattenförsörjning, som olika anläggningar för uppsamling av vatten som sedan renas.