Barnarbete – ett globalt problem vi bekämpar tillsammans

160 miljoner barn i barnarbete

Globalt är 160 miljoner barn – 63 miljoner flickor och 97 miljoner pojkar – involverade i någon form av barnarbete. 79 miljoner av dessa barn utför farligt arbete. Ungefär hälften av de som utför barnarbete är yngre än 11 år. I världens fattigaste länder arbetar vart fjärde barn.

Antalet barn som tvingas till barnarbete har under många år minskat, men i och med pandemin har denna minskning avstannat.

 

Vad är barnarbete?

Enligt Unicef är definitionen av barnarbete:

 • Arbete som utförs av barn i åldrarna 5 – 11 år.
 • Mer än 14 timmars betalt arbete i veckan för barn i åldrarna 12 – 14 år.
 • Mer än 43 timmars betalt arbete i veckan för barn i åldrarna 15 – 17 år.
 • Mer än 21 timmars obetalt hushållsarbete i veckan för barn i åldrarna 5 – 14 år.
 • Arbete som är farligt eller skadligt för barns hälsa, säkerhet eller sociala och psykiska utveckling.
 • Arbete som hindrar barnet från att gå i skolan.

Varför arbetar barn?

Den främsta orsaken till att barn arbetar är fattigdom. En annan faktor som leder till barnarbete är att många barn inte har möjlighet att gå i skolan. Barn som inte går i skolan löper mycket större risk att exploateras. Ytterligare andra faktorer är avsaknad av lagar mot barnarbete och dålig kunskap hos föräldrar och barn om riskerna och de negativa konsekvenserna av barnarbete. Läs mer om orsakerna till barnarbete.

Vilka är konsekvenserna?

Ett barn som tvingas till arbete berövas sin barndom och hindras från att utvecklas till en självständig människa. Risken är stor för att barn som arbetar skadas – både fysiskt och psykiskt.

Barn som arbetar upp till 14 timmar om dagen har oftast inte tid eller ork att gå i skolan. I och med att arbetet hindrar barnen från att gå i skolan, överförs analfabetism och fattigdom till nästa generation.

Pandemi och klimatförändringar försvårar

I tider av svåra påfrestningar på ett samhälle är det ofta barnen som drabbas hårdast. När samhällen drabbas av torka, översvämningar eller som under de senaste åren, en pandemi till följd av covid-19, blir barnen en resurs föräldrarna tvingas använda för att överleva.

Miljontals barn tvingas arbeta under farliga förhållanden när de istället borde få vara i skolan, utbilda sig och växa upp i tryggheten i ett klassrum.

Jobben barnen tvingas utföra är ofta allt annat än trygga och ofarliga. Det kan handla om att valla djur långt hemifrån eller arbeta som hemtjänst, med tegeltillverkning eller konstruktion, bomullsplockning eller fabriksarbete. Vissa hamnar i prostitution, blir utsatta för människohandel, eller handlar med varor eller tigger på gatan. Dessa arbeten är ofta extremt farliga – och absolut ingen plats för barn att befinna sig på.

Med ingen eller bara en kort utbildning är det dessutom mer sannolikt att barn hamnar i lågavlönade jobb, vilket ytterligare minskar deras många gånger redan små chanser att ta sig ur fattigdom.

Så här arbetar vi för att minska förekomsten av barnarbete

Barnfonden arbetar löpande, varje dag året runt, inom fadderprogrammen för att barn ska kunna gå i skolan istället för att arbeta eller giftas bort unga. Vi har utöver det enskilda programinsatser som är mer specifikt inriktade på att minska förekomsten av barnarbete i Indien, Etiopien och Kambodja.

 • Vi uppmuntrar barn att stanna i skolan, stöttar med skolmaterial, erbjuder ibland en daglig måltid till alla barn som ett incitament.
 • Vi bygger en bättre förståelse för barns rättigheter med barnet, deras familj och samhället.
 • Vi säkerställer att arbetsförhållanden är adekvata och att de efterlevs.
 • Vi ser till att det finns skyddsmekanismer på plats för att hjälpa barn som hamnat i barnarbete att lämna sin svåra situation och gå tillbaka till utbildning – oavsett om det är att hjälpa dem att komma tillbaka till skolan eller lära dem livs- och yrkeskunskaper så att de har bättre möjligheter att hitta en trygg och säker inkomst.
 • Vi arbetar för att stärka familjers ekonomiska situation, hjälper till att säkerställa att familjernas jordbruksmetoder är mer klimatsmarta och diversifierade, och vi uppmuntrar till start av lokala spar- och lånegrupper, så att föräldrar har ekonomisk trygghet och något att falla tillbaka på när det blir riktigt tufft.

*Barnen på bilderna är inte utsatta för barnarbete enligt Unicefs definition ovan. Flera av dem går i skolan. Men på grund av familjernas ofta utsatta situation måste de ändå jobba hårt för att ekonomin och tillvaron ska fungera.

Ett globalt mål

Kampen mot barnarbete är en del av FN:s Globala mål.

Mål 8.7 – Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete: Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

 

Stöd vårt arbete

Stöd vårt arbete för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid. Bli månadsgivare eller fadder genom Barnfonden.

Läs mer

Utbildning istället för arbete – Barnfonden fokuserar på att stoppa barnarbete i Dugda

Addressing Child Labour – Lessons Learned from ChildFund Interventions