Utbildning istället för arbete

Barnfonden fokuserar på att stoppa barnarbete i Dugda

På den etiopiska landsbygden, ungefär tre timmars bilfärd från huvudstaden Addis Abeba ligger ett av Barnfondens fokusområden – Dugda. Här är effekterna av klimatförändringarna tydliga, något som slår hårt mot sårbara familjer. En konsekvens av torka och andra naturkatastrofer är att risken för barnarbete ökar. När barn och unga måste bidra till försörjningen hemma blir skolan lidande och deras trygghet äventyras. I vårt projekt arbetar vi tillsammans med barn och vuxna för att skapa en tryggare framtid för alla i Dugda.

Barnarbete ett brott mot barnkonventionen

I Etiopien idag tvingas omkring 16 miljoner barn mellan 5 och 17 år att arbeta. I den här siffran ingår arbete i hemmen och på gatan, i industrier och på jordbruk samt inom sexhandeln. Barnfondens fokusområde Dugda ligger på landsbygden och här är traditionen med barnarbete djupt rotad.

Barnarbete är ett brott mot barnkonventionen. Det finns många orsaker till varför barnarbete förekommer trots att de flesta stater i världen förbundit sig att följa barnkonventionen. Några av de vanligaste är traditionen av jordbruk där barnen förväntas bidra, föräldrars arbetslöshet och att många migrerar till närliggande regioner för att hitta jobb. Det finns ett tryck på barnen att de ska bidra till hushållskassan när familjen lever i stor fattigdom.

Barnkonventionen Artikel 32

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller inverka skadligt på barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.

 

 

 

Pandemin har ökat trycket på barnen

Under covid-19-pandemin har skolor varit stängda och redan utsatta familjer har förlorat sin möjlighet att försörja sig. Reserestriktioner har också gjort det svårt att få tag på det mest nödvändiga. Den här situationen har ökat trycket på att barn ska arbeta för att stötta sina familjer ekonomiskt. Vi ser samma mönster vid andra kriser, till exempel naturkatastrofer och konflikter som sätter press på familjer och att detta i sin tur leder till att fler barn tvingas arbeta, migrera eller gifta sig innan de är 18 år.

Flickor får gå långt för att hämta ved

Kvinnor och barn är särskilt utsatta för risker vid katastrofer. Inte sällan är det de djupt rotade maktstrukturerna som ligger bakom. Kvinnor förväntas ta hand om hushållet och barnen och flickor får gå långa sträckor för att hämta vatten, ved och annat bränsle. Vägen kan vara riskabel och flickorna riskerar att utsättas för övergrepp. Förutom att deras trygghet äventyras gör den långa vägen att de är trötta när de sedan kommer till skolan. Pojkarna blir i stället ivägskickade för att hitta arbete på större jordbruk, som herdar eller gatuförsäljare.

Vi rustar både samhället och invånarna

Projektet mot barnarbete som vi startat är viktigt av flera skäl. Vi ser ett stort behov att stärka kapaciteten bland myndigheter och de system som finns för att skydda barn och skapa ett tryggare och mer jämlikt samhälle. En annan faktor är att man allt för sällan inkluderar klimatförändringarnas effekter i barnskyddsarbetet, där även förebyggandet mot barnarbete är ingår som en del.

På Barnfonden arbetar vi alltid på flera nivåer och i Dugda stärker vi både de system som finns för att skydda barn, samtidigt som vi arbetar direkt med föräldrar och barn. Att få barn och unga att höja sina röster och bättre känna till sina rättigheter är också en viktig del i projektet.

– Detta är ett jättespännande projekt där vi arbetar med samhällets strukturer för att skydda barn mot barnarbete, samtidigt som vi bygger motståndskraft. Dugda är nämligen hårt drabbat av klimatpåverkan och konsekvenserna av det är bland annat torka och erosion. Vi ser ofta hur utsattheten i ett föränderligt klimat leder till barnarbete, berättar Catherine Larsson, projektansvarig.

På bilden besöker Catherine en kvinnogrupp i Etiopien.

Detta gör vi

När familjer inte kan klara sin försörjning är risken stor att barn tvingas arbeta. Vi fokuserar därför på att säkerställa att familjer i Dugda har resurser som täcker deras basala behov. En del i detta är barnens utbildning.

Vi kommer också att arbeta med skolor där en del av undervisningen handlar om barns rättigheter. När både barn och vuxna känner till sina rättigheter är det lättare för dem att agera i beslut som rör deras framtid.

Pandemin har satt spår i Dugda och därför fokuserar vi på att ge lärare träning i psykosocialt stöd för att minska svåra effekter av covid-19.

Information ska finns på barnens villkor. Vi arbetar med att skapa barnvänligt material där det finns information om barns rätt till trygghet och skydd, med fokus på barnarbete.

Kort om projektet:

  • Finansieras delvis med stöd från Radiohjälpens Världens barn-insamling.
  • I projektet når vi direkt 4 500 barn, 4 300 vuxna och indirekt fler än 20 000 byinvånare genom att vi stärker strukturer som gynnar området.
  • Vårt mål med projektet är att det ska bidra till att förhindra att barn och unga utsätts för barnarbete i Dugda. Vi arbetar också för att alla invånare ska ha möjlighet att bo i ett tryggt och motståndskraftigt område med en ökad tillgång till utbildning och trygga jobb. En viktig del i projektet handlar om rätten att bli lyssnad till och att såväl barn som vuxna kan delta i beslut som påverkar deras liv.
  • Projektledare på Barnfonden är Catherine Larsson, programhandläggare med lång erfarenhet av att arbeta med projekt i Etiopien.