En storsatsning för barns rättigheter i Indien

Det här projektet är genomfört och avslutat.

I Gogunda i Indien är barnarbete, tidiga äktenskap och tonårsgraviditeter ett stort problem – med allvarliga konsekvenserna för de mest sårbara. I Barnfondens Peace-projekt fokuserar vi på barns rätt till trygghet och skydd i områden som är särskilt utsatta. 

Volontärer och projektdeltagare efter när första årets just har utvärderats.

Det övergripande målet med vårt projekt är att stärka barns rättigheter, med särskilt fokus på barns rätt att utvecklas och till trygghet och skydd. Under de tre år som projektet är igång kommer vi att nå ut till cirka 6 850 personer i 50 byar i delstaten Rajasthan, i norra Indien. Projektet är finansierat av ForumCiv.

Klimatsmart odling ger nya förutsättningar

Klimatförändringar och dess konsekvenser drabbar redan utsatta områden – och människor – allra värst. I Gogunda är motståndskraften låg för att kunna hantera naturkatastrofer. Här drabbas befolkningen både av återkommande perioder av torka och av kraftiga regnfall.

Majoriteten av dem som lever i Gogunda försörjer sig på jordbruk och för många familjer är det svårt att hitta odlingsbar mark. Bönderna saknar dessutom tillgång till information och resurser för att kunna förbättra sina odlingsmetoder. Barnfonden arbetar därför för att utbilda i klimatsmart odling för att bönder i Gogunda ska kunna anpassa sina grödor på bästa sätt efter det rådande klimatet.

Stor utsatthet bland barnen i Gogunda

När familjer får svårt att försörja sig på lantbruk ökar samtidigt riskerna för att barnen blir utsatta för barnarbete, övergrepp och att de går miste om sin rätt till utbildning.

I Gogunda är barnarbete, tidiga äktenskap, tonårsgraviditeter och trafficking ett stort problem. Många barn går inte i skolan och detta gäller särskilt för flickor. Av flickorna som väl börjar skolan är det få som fullföljer sin skolgång. Just bristen på utbildning är en av anledningarna till att många barn inte känner till sina rättigheter i området och risken för att rättigheterna kränks blir därmed större.

En farlig väg till skolan

De flesta familjerna här lever på minimala jordbruk eller tillfälliga arbeten som vägarbeten och byggarbeten. De små inkomsterna gör att många familjer hellre ser att barnen arbetar och bidrar till hushållskassan än går i skola. En annan anledning till att barnen stannar hemma från skolan är att föräldrarna inte vågar släppa iväg dem ensamma längs vägen. Risken att utsättas för kidnappning, trafikolyckor eller attackeras av vilda djur skapar mycket oro.

Barnarbete på bomullsfälten

Den vanligaste typen av barnarbete i distriktet är bomullspollinering och bomullsplockning. Barnen körs till stora bomullsfält som ofta ligger långt bort från deras hem. Där blir de inackorderade i baracker eller enklare boningar och får pollinera bomullsplantor under långa arbetsdagar för minimal lön. Barnens små fingrar gör det lättare att gnugga blommans ståndare mot honplantornas fortplantningsorgan för pollinering vilket gör att en del bomullsodlare föredrar att använda sig av barnarbetare.

Detta gör vi för att stärka barns rättigheter

Vi arbetar med barnrättsklubbar för att ge barn en plattform för utbildning i deras rättigheter. Här kan barnen dela med sig av sina problem till skolkamrater och vänner och på så sätt vara ett stöd för varandra.   ​

Pågående barnklubbsmöte på en av skolorna i Gogunda.

Vi anordnar även tjejklubbar för att att öka kunskapen om jämställdhet, rättigheter, livskunskap och inkomstskapande aktiviteter. Det är också ett forum där tjejer kan lyfta känsliga och tabubelagda ämnen som bland annat rör sexuell och reproduktiv hälsa, skadliga traditioner, barnäktenskap och menstruation. ​Även killar deltar i tjejklubbarna och det bidrar till en större förståelse för ojämlikheter och det i sin tur ökar jämställdheten.

Viktigt att involvera hela samhället

Nyckeln för att igenom en långsiktig förändring och en förståelse för barns rättigheter är att involvera hela samhället. Därför arbetar vi brett med både barn och vuxna i detta projektet. Ett exempel är att vi genomför kampanjer på lokal nivå för att stärka samhällets förmåga att ta itu med sociala normer som riskerar att kränka barns rättigheter.