Barnfondens ekonomi

Det här är vårt löfte till våra givare: Barnfonden strävar efter att göra så mycket gott som möjligt av de bidrag vi får. Och vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner för kontroll och uppföljning för att säkerställa att bidragen används så effektivt som möjligt.

Respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet

Barnfondens arbete finansieras av medel från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi arbetar efter branschorganisationen GIVA:s riktlinjer för insamling och vi följer också ChildFund Alliance insamlingspolicy. Övergripande princip för insamlingsarbetet är att förhållandet mellan Barnfonden och våra givare ska präglas av respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

 

Löner och förmåner

Barnfondens styrelse arbetar helt ideellt, det vill säga de har ingen lön eller andra ekonomiska förmåner. Barnfondens högsta tjänsteperson, vår generalsekreterare, har en månadslön på 72 083 kronor. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren. I Barnfondens årsredovisning finns mer information om löner och om hur vi använder insamlade medel.

Vi redovisar vår ekonomi öppet och vi har 90-konto, som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det är din garanti för att pengarna når fram och används på rätt sätt. På Svensk Insamlingskontrolls hemsida kan du läsa mer om vad 90-konto innebär och vilka regler organisationerna som har 90-konto måste följa.

Barnfondens årsredovisningar och effektrapporter

I årsredovisningen, som upprättats i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls krav, rapporterar vi hur insamlade medel använts, väsentliga händelser under året och förväntad utveckling.

I vår effektrapport presenterar vi de resultat Barnfonden har uppnått under det gångna året. Effektrapporten är en del av Frivilligorganisationernas insamlingsråds så kallade kvalitetskod och gäller för alla organisationer som har 90-konto.

Medlem i Giva Sverige

Barnfonden är medlem i branschorganisationen Giva Sverige. Som medlem i Giva Sverige har Barnfonden åtagit sig att följa den kvalitetskod som gäller för alla medlemmar.

Syftet med kvalitetskoden är att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna samt att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationens verksamhet.

Läs mer om kvalitetskoden och om tryggt givande på Giva Sveriges hemsida.