Stoppa barnarbete – ett globalt mål

Att stoppa barnarbete ingår i de Globala målen, och ryms inom mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtVerka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mer specifikt tillhör stoppa barnarbete mål 8.7 – Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbeteVidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

Barnfonden stoppar barnarbete

Barnfonden arbetar varje dag, året runt i några av världens mest utsatta områden för att se till att fler barn kan gå i skolan, istället för att tvingas till barnarbete, barnäktenskap, trafficking eller ofrivillig migration.

Trygga och barnvänliga skolor

Vi förebygger barnarbetet genom att se till att det finns skolor att gå till. Vi arbetar också för att dessa skolor ska vara trygga och barnvänliga, att det finns lärare på plats, skolmaterial och tillgång till toaletter och rent vatten. En annan del av vårt arbete handlar om kunskap. Att både föräldrar, barn och samhället i stort får en ökad förståelse om varför utbildning är så viktigt – och att det är en rättighet för alla barn.

Stärker familjernas ekonomiska trygghet

För att familjer ska ha möjlighet att låta barnen gå i skolan krävs det också att familjerna har en någorlunda trygg ekonomisk situation. Därför jobbar vi för att stärka familjers möjligheter att skaffa sig en inkomst och även bygga upp en buffer  – exempelvis genom gemensamt lokalt sparande så att familjerna kan klara sig även när tiderna blir sämre.

Just nu genomför vi bland annat ett projekt mot barnarbete i Dugda i Etiopien.

Läs mer

Barnarbete ett globalt problem

De Globala målen

Barnkonventionen

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.