Ett förändrat klimat påverkar barns mentala hälsa

När vi arbetar med barn och ungdomar i länder som drabbas av klimatförändringar arbetar vi också med mental hälsa och psykosocialt stöd. Det kan handla om att möta oro för framtiden när världen förändras, eller att bearbeta traumatiska händelser i samband med kriser och katastrofer. Som barnrättsorganisation ser vi ett ökat behov av insatser för barns psykiska mående i klimatdrabbade områden. 

Klimatångest – ett växande problem

Barn och unga tillhör den grupp som kommer att påverkas mest av ett förändrat klimat, samtidigt har de många gånger svårt att göra sina röster hörda och är som omyndiga utestängda från politiska val och diskussioner.  Det leder till känslor av maktlöshet, ilska och sorg.  En global studie med 10 000 barn mellan 16-25 år visade att:

8 av 10 kände oro för klimatet

45 procent upplevde att oron påverkade deras dagliga liv negativt

Över hälften kände sig svikna av sina regeringar

Tre fjärdedelar var rädda för framtiden

Klimatförändringar påverkar – och kommer fortsätta påverka – barns och ungdomars hälsa och välbefinnande. Inte bara när de hanterar klimatkriser, utan även när samhället förändras och nya påfrestningar påverkar deras liv. Vi ser därför behov av att integrera metoder för mental hälsa och psykosocialt stöd i våra projekt. Ju mer motståndskraftiga barnen är mot de många och varierande sätten som klimatförändringar kommer att påverka dem, desto bättre förutsättningar får de att skapa en god framtid.

 I våra projekt arbetar vi för att stärka barns och ungdomars mentala hälsa på fler olika sätt:

Vår forskning

Barnfonden bidrar till initiativet Nordic Roadmap for MHPSS in fragile and humanitarian settings där vi utbyter erfarenheter med flera nordiska organisationer och universitet för att utveckla best practise och effektiva copingstrategier. Sonja Hammer, masterstudent vid Lunds universitet, utför just nu en studie åt Barnfonden kring klimat och mental hälsa i Kambodja. Resultatet publiceras i maj 2024.

Kontakta oss

  • Catherine Larsson
  • Program Manager, Child Rights, Gender Equality and Social Inclusion Advisor
  • + 46 (0)40 12 25 85
  • catherine.larsson@barnfonden.se