Alla barn har rätt till utbildning

Barnfonden bidrar till att fler barn kan gå i skolan

Barn som går i skolan har större möjlighet att ta sig ur fattigdom. Samhällen där fler barn går i skolan utvecklas snabbare. Utbildning är en rättighet och bra för både individ och för samhälle.

Allt för många barn får inte den utbildning de har rätt till. En del börjar inte skolan alls. Andra hoppar av i förtid. Några går klart skolan men missar mycket undervisning under skolåren. Tillsammans kan vi ändra på detta.

På Barnfonden arbetar vi för att fler barn ska få möjlighet att gå i skola. Och i skolor där de känner sig trygga och miljön är stimulerande och barnvänlig. I vårt arbete har vi även stort fokus på klimatfrågan och tillsammans med lärare och elever arbetar vi för kunskapsspridning och med att bygga motståndskraft.

Exempel på insatser Barnfonden gör

 • Sprider kunskap och informerar familjer om barns rätt till utbildning och om vikten av skolgång.
 • Förbättrar skolor genom fler klassrum, stolar, skolbänkar, läromaterial och så vidare.
 • Ser till att det finns rent vatten på skolorna.
 • Bygger separata toaletter för pojkar och flickor för att öka flickors trygghet och därmed deras vilja att vara i skolan.
 • Ser till att skolor blir barnvänliga och trygga platser där fler barn vill vistas.
 • Ökar lärarnas kompetens och kunskap om vad det innebär att bedriva en barnvänlig och inkluderande undervisning.
 • Uppmuntrar till och underlättar för skapandet av barn-, ungdoms- och tjejklubbar på skolorna. Klubbar som stärker barnen, ökar sammanhållning och gemenskap, bidrar till barnens kunskap om ett demokratiskt förhållningssätt och vilka rättigheter de har. En viktig uppgift för klubbarna är att snabbt reagera när man upptäcker att en kamrat uteblir från skolan och därefter tillsammans med personal underlätta för barnet att komma tillbaka till skolan.
 • Ökar kunskapen bland elever och personal om klimatförändringarna och hur man kan bygga mer motståndskraftiga skolor.

Varför är det många barn som inte går i skolan?

Det finns många olika anledningar till att barn inte går i skolan. En av de viktigaste är fattigdom. En del familjer har inte råd att låta barnen gå i skolan eftersom inkomsterna inte räcker till. Kanske saknas pengar till skoluniform, skolmaterial eller transport till och från skolan. Eller så behöver barnen bidra till familjens försörjning eller passa småsyskon när föräldrarna arbetar. Ibland behöver barnen – ofta flickorna – gå långa sträckor för att hämta rent vatten till familjen.

En annan vanlig anledning är att barn växer upp i konfliktområden och att skolgången därför blir högst begränsad.

Otrygg skolmiljö och begränsade möjligheter att sköta sin hygien – till exempel för flickor i samband med menstruation – gör att vissa barn stannar hemma från skolan.

Föräldrar som inte förstår värdet av utbildning utan tycker det är bättre att barnen börjar arbeta och tjäna pengar är en annan anledning.

Dålig hälsa på grund av sjukdomar, smutsigt vatten och näringsbrist gör att många barn missar en stor del av sin skolgång. Och om de trots allt är i skolan har de kanske svårt att lära sig någonting.

Över hela världen är barn med funktionsnedsättning en särskilt utsatt grupp. Andelen av dessa som går i skolan är mycket lägre än om man jämför med barn utan funktionsnedsättning.

Konsekvenser av att inte gå i skolan

Barn som inte går i skolan drabbas lättare av barnarbete, barnäktenskap och trafficking. Brist på formell utbildning är förknippat med generellt sämre hälsa som vuxen, fattigdom och en kortare livslängd.

Utan utbildning minskar möjligheterna till en trygg försörjning och risken för arbetslöshet, eller ett arbetsliv präglat av dåliga arbetsvillkor och farlig arbetsmiljö, ökar. Kunskapen om ens rättigheter är ofta sämre och risken större att man att utnyttjas och exploateras.

Är du kvinna så minskar din självständighet ytterligare och det är mer sannolikt att du gifts bort eller blir gravid som ung.

Mens ska inte vara ett hinder

Vi ser allt för ofta att många barn börjar i skolan utan att gå klart. Oftast är det flickor som slutar skolan på grund av tonårsgraviditet, giftermål eller att de behöver hjälpa till med försörjningen hemma.

Mens är också en anledning till att flickor hoppar av skolan och just därför arbetar vi med att göra miljön på skolor anpassad för alla. Fler toaletter är ett sätt att få flickor att gå klart skolan.

Mekdelawit och Yordanos, 13 år gamla, står utanför ett rum för hantering av menstruationshygien för flickor i sin grundskola i Addis Abeba, Etiopien. Rummet byggdes av vår samarbetspartner på plats.

Barnvänliga och trygga skolor

För många barn är skolan en otrygg plats. Slitna lokaler, överfulla klassrum, förekomst av våld och mobbning. Lärare som saknar pedagogisk kompetens. Brist på rent vatten. Gemensamma toaletter för flickor och pojkar. Inga avskilda utrymmen för flickor att hantera sin mens.

En stimulerande och barnvänlig skolmiljö är viktigt för att få barn att trivas i och gå klart skolan. Barnfonden arbetar för att göra fler skolor trygga och barnvänliga. Vi vill också göra barn mer delaktiga i skolan och låta deras röster höras i beslut som rör deras miljö och utbildning. För att en skola ska kunna vara barnvänlig och inkluderande är det viktigt att få med lärarna, familjerna och barnen i arbetet.

Klimatförändringarna hot mot barns skolgång

Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot barns möjlighet till skola och utbildning. De naturkatastrofer som följer i spåren på klimatförändringarna – torka, översvämningar, orkaner – gör att barn inte kan gå i skolan.

 • Skolbyggnader förstörs, vägen till skolan översvämmas, torkan ger missväxt, boskap dör och familjernas försörjning försvinner.
 • Barnens hälsa försämra på grund av närings- och vattenbrist och de sjukdomar som följer på detta. Dålig hälsa gör det svårare för dem att gå i skolan eller tillägna sig undervisningen.
 • Familjer tvingas migrera på grund av klimatförändringarna och barnen kan då inte gå i skolan längre.
 • Barn upplever psykologiska trauman på grund av naturkatastrofer vilket påverkar inlärning och koncentrationsförmåga.

Så här kan du bidra till att fler barn får gå i skolan

Både som fadder och månadsgivare bidrar du till vårt arbete med att ge fler barn möjlighet till skolgång. Och till att göra skolor trygga och barnvänliga. Du kan också köpa gåvor med inriktning på skola och utbildning i vår gåvoshop.

Läs mer om hur du kan stödja via länken.