Ungdomar och makthavare i samtal om klimatförändringar

”Växthuseffekten, global uppvärmning och klimatförändringar. Barnarbete, barnäktenskap och våld. Kopplingen däremellan är långt ifrån självklar, men helt avgörande att vi förstår.”  

– Therese Hartman Liungman, projektledare och ungdomssamordnare på Barnfonden 

Här kan du läsa om hur sambandet mellan klimatförändringar och våld mot barn ser ut, vad svenska ungdomar och makthavare säger om frågan och varför det är nödvändigt att inkludera barn och unga i klimatarbetet.  

Du kan även läsa vår folder om du vill veta mer.

Klimatförändringar och våld mot barn – hur ser kopplingen ut?

Klimatförändringar påverkar barn genom kedjeeffekter

Det är inte klimatförändringarna i sig som skadar barn, utan våldet är resultatet av en rad kedjeeffekter. Klimatförändringarna ökar förekomsten av torka, översvämningar och naturkatastrofer, vilka orsakar skador på infrastruktur, skördar och naturresurser. Antalet väderrelaterade katastrofer beräknas exempelvis ha femfaldigast mellan 1970 och 2019, med klimatförändringarna som en bidragande faktor (1). Följderna blir ökad fattigdom, matosäkerhet, migration och psykisk påfrestning. Dessa omständigheter får i sin tur förödande konsekvenser för barns rättigheter, trygghet, hälsa och utbildning.  

Flera olika typer av våld

Klimatförändringarna ökar såväl fysiskt som psykiskt våld mot barn, men även förekomsten av barnäktenskap, skadligt barnarbete, sexuell exploatering, psykisk misshandel, vattenbrist, svält och sjukdomar.

I Malawi beräknas till exempel 30-40% av alla barnäktenskap bero på klimatförändringarna (2). Det beror på att föräldrar kan tvingas gifta bort eller sätta sina barn i arbete när de inte längre kan försörja familjen eller barnens skolgång. Därtill är flickor mer utsatta för våld och sexuella övergrepp när torka gör att de tvingas gå allt längre sträckor för att hämta vatten.

I Nicaraguan ökade förekomsten av barnarbete med 58 procent bland barn 6-15 år efter orkanen Mitch (3) och i Australien uppstod en märkbar ökning av våld i hemmet efter skogsbränderna år 2009 (4). Barn på flykt undan katastrofer upplever dessutom våld under resan och löper högre risk för att luras in i trafficking.

Det finns till och med stöd för ett att höjda temperaturer ökar aggressivt beteende (5). 

Unga lyfter sambandet i samtal med svenska makthavare  

Under oktober 2022 arrangerade Barnfonden ett projekt med syfte att uppmärksamma svenska makthavare inom klimat-, människorätts- och barnrättsfrågor på det allvarliga sambandet mellan klimatförändringarna och ökat våld mot barn. Projektet bestod av sex samtal där tio ungdomar fick berätta och ställa frågor till dessa personer om ämnet.

“Det verkade som ett spännande projekt som belyste en helt annan aspekt av klimatförändringarna än dem man är van vid”, svarar Malin Hedvall, 18, på frågan om varför hon ville delta.  

Sambandet mellan klimatförändringarna och våld mot barn ”ett otroligt viktigt perspektiv”

Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare i klimatfrågor, var en av makthavarna. Han kallar sambandet mellan klimatförändringarna och våld mot barn ”ett otroligt viktigt perspektiv” och betonar ”styrkan i den röst och den kraft som unga har i samhället att driva på det globala klimatarbetet”. Tove Ahlström, vd för tankesmedjan Global Utmaning, kallar samtalet med ungdomarna ”inspirerande och jobbigt, fast på ett bra sätt” och Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel, svarar att frågan är ”ny men väldigt aktuell på den internationella agendan”.  

Klimatkrisen en stor oro bland dagens unga

Klimatkrisen och dess effekter ligger som grund för mycket oro hos dagens unga. Under projektets gång uttryckte flera av ungdomarna att det kändes som att de bidrog till något viktigt. Att inkludera ungdomar på det här sättet är ett konstruktivt sätt att bekämpa oro och ångest på.

Barn och unga besitter dessutom stort engagemang och värdefull kunskap. Det gör det ännu viktigare att inkludera dem i olika former av beslutsfattande och påverkansarbete. Annars kommer deras potential inte till verklig nytta.  

Läs vår folder från samtalen

Barnfonden har sammanställt allt som sas under samtalen i en folder för dig att ta del av! 

De här samtalen och foldern är del av ett större projekt – BERIKA – som finansieras av Sida genom ForumCiv. ForumCiv eller Sida medverkar dock inte i själva projektet och har inte deltagit i framtagandet av denna folder eller andra rapporter som relaterar till projektet, och har inte heller något ansvar för några andra insatser som gjorts inom ramen för BERIKA-projektet.  

Referenser

  1. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989 (WMO, 2021)
  2. https://bridesofthesun.com/the-child-marriage-experts-story/ (Brides of the sun)
  3. Kousky, C., 2016. Impacts of Natural Disasters on Children. The Future of Children, 26(1), pp. 73-92 
  4. http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AUJlEmMgmt/2013/24.pdf (Australian Journal of Emergency Management Vol. 28 Nr. 2)
  5. Van de Vliert, E., Schwartz, S. H., Huismans, S. E., Hofstede, G. & Daan, S. (1999) Temperature, cultural masculinity, and domestic political violence. Journal of Cross-Cultural Psychology 30:291– 314.
  6. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989 (WMO, 2021)