Ett liv fritt från våld – barns rätt till trygghet och skydd

Barn över hela världen utsätts för våld, expolatering och utnyttjande. Det är barn i alla åldrar som drabbas och våldet finns inom alla kulturer, länder och religioner. Barn som lever i fattigdom är särskilt utsatta och skyddslösa.

När ett barn växer upp i en våldsam miljö är risken stor att barnet inte får del av viktiga, grundläggande rättigheter – som mat, tak över huvudet, hälso- och sjukvård och utbildning. Våld skadar barnets utveckling och gör det svårt att komma ut ur fattigdomscykeln.

Övergrepp kan vara fysiska, psykiska eller sexuella. Det rör sig om allt från våldsam bestraffning i ett klassrum till kvinnlig könsstympning och tvångsgiftermål. Exploatering av barn är ett brott mot barnkonventionen. Barn i alla åldrar utsätts för barnarbete, trafficking, sexturism, barnpornografi, barnprostitution och barnäktenskap.

Olika åldrar, olika risker

Barns rätt till trygghet och skydd är grunden i allt vårt arbete. För små barn är risken att bli utsatt för våld allra störst i hemmet. När barnen blir äldre ökar risken att de utsätts för våld i skolan och att de kan tvingas till arbete i farliga miljöer. För unga flickor finns det en risk att de blir bortgifta och att de tvingas sluta skolan innan de gått klart. Unga pojkar har större risk att hamna i gängkriminalitet.

För att stoppa våld och utnyttjande av barn måste vi arbeta på alla nivåer; hemmet ska vara en trygg och säker plats för barnet, liksom samhället och skolan. Och för att få till en förändring måste barnen känna till sina rättigheter och själva vara del i utvecklingen.

Nya sätt att lösa konflikter

Barn är mittpunkten i allt vårt arbete, precis som föräldrar och andra vårdnadshavare har en central roll. Därför arbetar vi tillsammans med utsatta familjer för att stärka föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn och ge dem en trygg uppväxt där de har möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Vi diskuterar tillsammans med föräldrar om vikten av att skapa en trygg hemmiljö för de allra minsta barnen genom att lära föräldrar hur de kan interagera med sina barn och hur de kan lösa konflikter utan våld. För alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Stort lidande och stor kostnad

Våld mot barn äventyrar barns utveckling, hälsa och utbildning. Det är ett globalt problem som leder till stort lidande och som innebär en mycket hög kostnad för samhället. FN:s globala mål för en hållbar utveckling inkluderar tydligt målet att få stopp på alla former av våld mot barn (delmål 16.2). Senast 2030 ska målen vara uppfyllda och i rapporten framgår det att mer resurser behöver avsättas för att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

Ett liv fritt från våld

Varje barn har samma rätt att känna sig trygga och säkra. Samma rätt att leka och utvecklas på sina egna villkor och att få lov att vara barn. Barnfonden arbetar för att barn och ungdomar själva ska vara viktiga pådrivare i förändringen och ta ansvar i frågor som rör dem och deras omgivning. På det sättet vinner också utvecklingsarbetet legitimitet hos framtidens beslutsfattare. Att stärka barn och ungdomars kapacitet att bidra till förändringar är oerhört betydelsefullt.

När vi samtidigt arbetar med föräldrar, lärare och andra vuxna så att de låter barn och ungdomar komma till tals i frågor som gäller dem blir resultaten fantastiska. Många vuxna tycks häpna över hur mycket barn och ungdomar har att bidra med när de väl får chansen. Barnfondens uppgift är att hjälpa barn och ungdomar att göra sina röster hörda.

Läs mer

Stoppa könsstympning

Barnäktenskap ska aldrig stå i vägen