Det här är Barnfonden

Fem snabba om oss

  • Vi har jobbat för att ge barn möjlighet till en bättre framtid sedan år 1991.
  • I Sverige stödjer fler än 18 000 faddrar vårt arbete.
  • Vi arbetar i drygt 2o länder.
  • Vi är en självständig del av det internationella nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer vi 36 miljoner barn och familjer i 70 länder.
  • Vi arbetar framför allt med utbildning, hälsa, försörjning och barns trygghet.  Allt vårt arbete har som mål att stärka barns rättigheter.

Här får barnen indiska Kotra nya böcker. Det är böcker som ska inspirera barnen att läsa utanför skoltid och väcka deras nyfikenhet för sagor och berättelser.

Vi finns kvar över tid

Barnfonden stödjer barn och familjer som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika. Vår utgångspunkt är alltid densamma – vi sätter barnet  i fokus. Vi kämpar också för alla barns rätt till trygghet och skydd och det är också en grundpelare i vårt katastrofarbete.

En del av lösningen

För att familjer bättre ska kunna ta hand om sina barn och planera sin familjesituation arbetar vi intensivt med utbildning och stöd till blivande föräldrar. Vi arbetar lika mycket med flickor som med pojkar, men med vetskapen att flickors situation generellt sett är mer utsatt. Vi tycker att det är viktigt att se varje enskilt barn som en egen individ med samma rätt att få stöd i sin unika situation. Dessutom är pojkar i allra högsta grad en del av lösningen för att stärka också flickornas rättigheter.

Barnen är med och skapar förändring

Vi kämpar för att barn och ungdomar ska få göra sina röster hörda.  Barn och unga är viktiga pådrivare i förändringen och vi arbetar för att de ska få ta ansvar i frågor som rör dem och deras omgivning. Att stärka barns och ungdomars kapacitet att bidra till förändringar är oerhört viktigt.

När vi samtidigt arbetar med föräldrar, lärare och andra vuxna så att de låter barn och ungdomar komma till tals i frågor som gäller dem blir resultaten fantastiska. Många vuxna tycks häpna över hur mycket barn och ungdomar har att bidra med när de väl får chansen.

Miljön är förstås viktig

Vi tar största möjliga hänsyn till miljön i vårt arbete, både i Sverige och i verksamhetsländerna. Vi strävar i alla projekt efter att insatserna ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. I flera av våra projekt är målen dessutom tydligt miljöfokuserade, vi arbetar exempelvis för att hitta mer miljövänliga metoder för jordbruk eller vattenrening.

I flera av verksamhetsländerna drivs samarbeten med nationella universitet för att till exempel hitta mer effektiva grödor, metoder för malariabekämpning eller göra kartläggningar över hur barn påverkas av otrygga miljöer.

Det här måste vi också tänka på

Oavsett hur bra en utbildningsinsats är kan vi inte få fler barn att klara skolan om vi inte samtidigt arbetar för att deras föräldrar har råd att låta dem gå i skolan. Det är just därför som helhetsbilden är så viktig. Inte heller om barnen är undernärda, inte kan koncentrera sig, eller om de ständigt är sjuka på grund av vattenburna sjukdomar och malaria kommer de att fullfölja utbildningen med goda resultat.

Och vi vet att utbildning är en nyckelfaktor för utveckling, i synnerhet flickors utbildning. Vår erfarenhet är att allting hänger samman och för att skapa hållbar utveckling krävs därför långsiktiga insatser inom flera områden på samma gång.

Fokus på barnen vid katastrofer

Vid en katastrof gör vi tillsammans med våra lokala partners en snabb utvärdering av situationen, med särskilt fokus på barnens behov. Denna typ av utvärdering koordineras alltid med andra humanitära aktörer på plats. Utvärderingarna fokuserar på kritiska punkter som är viktiga för att se till att barn garanteras trygghet och skydd även i en miljö som drabbats av en katastrof.

Kritiska punkter är bland annat: tillgång till vatten och sanitet, mat och husrum, risk för sjukdom och dödsfall, undernäring, specifika behov för barns trygghet och skydd, antal skolor som påverkats och den lokala kapaciteten att svara på de identifierade behoven.

Till sist

Vår verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv, utan våld, trakasserier och med möjlighet till skola och utbildning.