Vi ser hur nya attityder tar form 

För att barn ska ha möjlighet att gå i skolan behövs mer än skolbyggnader, böcker och lärare. Det är tydligt i konfliktdrabbade Mopti i Mali, där vi förutom att bygga och rusta upp skolor också arbetar med att förändra synen på utbildning. När gamla attityder ruskas om får fler barn möjlighet att gå i skolan – särskilt flickor. Lärarna spelar också en viktig roll. I vårt projekt specialtränas 100 lärare i konflikthantering och lär sig hur de kan undervisa i klasser med blandade åldrar. 

Mali är politisk instabilt sedan militärkuppen 2012 och det har fått allvarliga konsekvenser för tillgången till bra och säker utbildning. Möjligheten för flickor att få en utbildning var låg redan innan konflikten. Nu har situationen försämrats ännu mer, inte minst på grund av förtryckande grupper som bevarar gamla könsnormer.

En skola som fungerar bra ger barnen i konfliktdrabbade Mali en känsla av normalitet, struktur och säkerhet.

Vi når ut till 20 skolor

I vårt projekt i Mopti arbetar vi i 60 olika byar där vi når ut till 20 skolor. Och mer specifikt gör vi det här:

  • Delar ut skolstartspaket med skolväska och böcker till 4 000 barn.
  • 60 skolkommittéer med elever, föräldrar och lärare bildas eller stärks.
  • Höjer kunskapen om barns rätt till utbildning och förändrar attityder som i sin tur leder till att fler barn får gå i skolan.
  • I fem skolor byggs separata latriner för pojkar och flickor.
  • Höjer kunskap om vatten, sanitet och hygien för att förbättra hälsan och minska frånvaron.
  • 100 lärare utbildas inom hur de håller undervisning i klasser med blandade åldrar och i hur de ska minska antalet elever som går om en årskurs. De får också lära sig konfliktlösningsmetoder.
  • Utrustar skolorna med skolmaterial och möbler.

150 elever har fått helt ny skola

I början av året stod den nya skolan vi byggt klar. 150 barn har nu fått en ny skola att gå till med tre klassrum, skolbänkar, svarta tavlor och utbildningsmaterial. Toaletterna på skolan är separata för flickor och pojkar.

I Mopti finns idag 300 skolor som inte fungerar. Det är ungefär en tredjedel av alla skolor i området. Många skolor saknar också dricksvatten och toaletter vilket gör skolan osäker, särskilt för flickor.

Bygget av den nya skolan i Mopti påbörjades sommaren 2017 och ett knappt halvår renare var den klar.

Därför är utbildning viktigt i konfliktens Mopti

När barn inte går i skolan eller när deras utbildning är begränsad hämmas deras personliga utveckling. Det skapar fler otrygga ungdomar som är mottagliga för att gå med i väpnade grupper och hamna i brottslighet. Skolan spelar stor roll för barns och ungas psykiska hälsa och för utvecklingen av de konfliktdrabbade områdena. En väl fungerande skola ger tillbaka en känsla av normalitet, struktur och säkerhet som gör det möjligt för familjer att se framåt, planera för framtiden. På så sätt förbättras också samhällets potential att minska och hantera konflikter.