Projekt för att stärka ungas röster i Indonesien

Extremväder, torka och översvämningar leder till att barns rättigheter på olika sätt hamnar i kläm. På grund av bristande kunskap om klimatet och en omvärld som i första hand prioriterar vuxnas röster i klimatdebatten har barn sämre chanser att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Trots detta vill allt fler unga vara med och påverka sina lokalsamhällen att röra sig mot ett hållbart samhälle där ungas röster får ta plats och bli lyssnade på. 

Barnfondens projekt Youth Voice Now i Sikkaregionen i Indonesien, syftar till att stärka ungas röster och engagemang när det gäller de globala målen 13 och 16.2, som handlar om att bekämpa klimatförändringarna och skydda barn från att utsättas för övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld. 

Några exempel på aktiviteter: 

 • Onlineundersökningar skickades ut i början av projektet för att få en bild över ungas kunskap om klimatförändringar och barns rättigheter. Resultaten från undersökningarna visade att majoriteten av deltagarna kände att de saknade kunskap om klimatförändringar men trots detta kände en oro för klimatets framtid. 
 • Projektet genomförde ett träningsläger med syftet att utbilda 30 ungdomar inom journalistik, samhällsanalys, påverkansarbete och multimedia. Denna kunskap delades sedan med till andra ungdomar i deras samhällen. 
 • En kunskapshubb i form av en hemsida och sociala medier startades där barn och unga kan samlas för att diskutera med varandra och dela med sig av sin kunskap.   
 • Information om miljöfrågor och barns rättigheter samlades in via fältundersökningar och diskussioner bland ungdomsgrupper i skolor och byar.  
 • Barn och unga stöttades i att föra fram sina åsikter och påverka förändring på by-, skol- och distriktsnivå.  
 • De barn och unga som deltagit i projektet skapade videor och skrev artiklar om sitt deltagande till projektets sociala medier och hemsida.  
 • Barnen bidrog även till klimatmötet Stockholm+50 med plakat och teckningar relaterat till hashtagen #climateaffectschildren

Några exempel på resultat från projektet: 

 • Youth Voice Now-projektet har hjälpt unga att engagera sig kring frågor relaterade till klimatförändringar och våld mot barn. 
 • Projektet har lett till en kulturell förändring i attityden gentemot unga människor: Den här typen av aktivitet har inte tidigare accepterats i Sikkaregionen, där ungas yttrande av sina åsikter tidigare har ansetts vara i strid med samhällets kultur och normer. 
 • Youth Voice Now har introducerat nya sociala aktiviteter för unga utöver sport, konst och kultur. 
 • Projektet hade en positiv påverkan på unga människor och regeringen, som insåg potentialen hos de unga deltagarna att bli framtida ledare och politiker. 
 • Deltagande i nationella och internationella forum och samarbeten med andra ungdomsgrupper stärkte deras känsla av gemenskap och ökade deras engagemang för kollektiv handling. 

Kort om projektet: 

 • Projektet löpte från januari 2022 till juli 2023 och varade i 18 månader. 
 • Det genomfördes av ChildFund International tillsammans med Barnfonden och Flores Barns Utvecklingsorganisation (FREN).  
 • Projektet finansierades med stöd från Svenska institutet.  
 • Projektet genomfördes på ön Flores i Sikkaregionen i östra Nusa Tenggara provinsen.