Nu ska ungas inflytande i fredsprocesser bli ännu större

Det är Sverige tillsammans med Peru som varit drivande i arbetet med FN:s resolution 2419, som skapats för att öka ungas inflytande i fredsprocesser. Nyligen kom beskedet att säkerhetsrådet antagit resolutionen.  Och de gjorde det enhälligt! Den här resolutionen går helt i linje med hur vi på Barnfonden arbetar för att inkludera barn och unga i utvecklingen.

– Vi arbetar aktivt med att öka barns och ungas inflytande i frågor som berör dem. Barnfonden välkomnar därför varmt den nya resolutionen som går helt i linje med utvecklingsarbetet vi bedriver. Barn och unga är framtidens ledare och därför är deras medverkan oerhört viktig för att bygga fredliga och hållbara samhällen, säger Martina Hibell, Barnfondens programchef.

Den nya resolutionen erkänner unga som viktiga aktörer i fredsarbetet. Här är elever i Silite i Etiopien, där Barnfonden har arbetat i många år för att unga själva ska driva utvecklingen fram.

Därför är ungas perspektiv så viktigt

Resolutionen fokuserar på att unga måste få ett större inflytande i fredsförhandlingar och även när så kallade fredsfördrag ska bli verklighet. Unga är viktiga försvarare av våra mänskliga rättigheter och FN varnar i sin resolution för effekterna som kan uppstå om ungdomar marginaliseras i beslutsfattande. När unga bli inkluderade finns det bättre förutsättningar att bygga hållbar fred och samtidigt minskar risken för att det skapas en grogrund för våldsbejakande extremism.

I resolutionen uppmanar FN samtidigt att skydda unga från våld i väpnande konflikter och att alla former av trafficking och sexuellt- könsbaserat våld måste stoppas.

Resolutionen slår fast att det är viktigt att inkludera ungas perspektiv för att fostra en kultur som är präglad av fred, tolerans, interkulturell och interreligiös dialog. Det här är faktorer som motverkar att unga dras till våld, terrorism och främlingsfientlighet. Resolutionen tar också fasta på hur viktigt det är att skydda skolor från våld. Utbildningsinstitutioner ska vara inkluderande platser fria från våld och vi måste anstränga oss ännu mer för att flickor ska  få samma möjlighet till utbildning som pojkar.

Läs mer

Barnkonventionen blir äntligen svensk lag