182 år till en jämlik värld

Det kommer att ta 182 år att nå en inkluderande värld för kvinnor och barn. Idag bor 1 av 2 barn och mer än 1 av 3 kvinnor i länder där de upplever någon form av utanförskap när det kommer till ekonomiska, sociala och grundläggande rättigheter.

Vi lever i en värld där exkludering av kvinnor och minderåriga är vanligt i många länder. Det visar Barnfondens systerorganisation WeWorld i sin senaste rapport WeWorld Index 2022 – Women and Children Breaking Barriers to Build the Future. I rapporten mäts graden av inkludering av kvinnor och barn i nästan 170 länder runt om i världen.

Inkludering påverkar det mesta

Inkludering påverkar flera delar av livet. Det kan handla om allt från tillgång till utbildning, hälsovård och tryggt boende till sociala rättigheter som tillgång till offentliga tjänster och möjligheten att fritt kunna uttrycka sig.

WeWorld Index 2022 är ett sammansatt index som består av 30 indikatorer vilka refererar till 15 dimensioner (två indikatorer per dimension). Dessa refererar i sin tur till 4 byggstenar för människors liv – hälsa, utbildning, ekonomi och samhälle.

Färre barn har tillgång till utbildning

När det kommer till barns villkor visar WeWorld Index en försämring gällande framför allt utbildning. Detta är allvarligt eftersom utbildning är den viktigaste faktorn för att garantera grundläggande rättigheter och förutsättningar att skapa en trygg framtid.

Vad gäller kvinnor visar rapporten en blygsam förbättring av kvinnors villkor globalt, men många problem kvarstår. Till exempel ökar inte kvinnors deltagande i arbetet och kvinnor faller ofta offer för diskriminering.

Globalt sett bor 1 av 2 barn (50,4 %) och över 1 av 3 kvinnor (38 %) i länder där de upplever någon form av utanförskap. Fem hinder står i vägen för ändring av detta – fattigdom, konflikt, påtvingad migration, klimatförändringar och risker för barn online.

Problem och lösningar

I rapporten analyseras varje enskilt hinders negativa effekter. Analyserna ligger till grund för konkreta förslag på hur vi kan arbeta för att motverka de negativa effekterna och skapa en mer inkluderande värld för kvinnor och barn.

Läs WeWorld Index 2022: Women and Children Breaking Barriers to Build the Future för att lära dig mer om hur vi kan nå en jämlik värld!

Läs mer

WeWorld Index 2021: Women and Children in a Changing World – Focus on Climate Change

WeWorld Index 2020: Women and Children in Times of Covid-19

WeWorld Index 2019

WeWorld Index 2018

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.