Här är FN:s nya utvecklingsmål

FN:s nya globala utvecklingsmål är 17 stycken till antalet, med hela 169 delmål. De nya målen antogs formellt under ett möte i FN-skrapan i New York under helgen. Flera av målen syftar till att göra livet bättre för världens barn. Antagandet av de nya målen markerar samtidigt slutet för Barnfondens mångåriga påverkanskampanj Free from Violence.

– Det är svårt att säga hur viktig vår påverkanskampanj har varit men onekligen har den gjort skillnad. Flera av formuleringarna i FN:s slutgiltiga deklaration är identiska med våra kampanjformuleringar. Vi ska vara stolta för vad vi åstadkommit. Vi ville inkludera skydd och trygghet för barn i de nya målen och vi gjorde det!, säger Barnfondens generalsekreterare Carolina Ehrnrooth.

Därför är de nya utvecklingsmålen viktiga

Syftet med de nya målen är att världens ska bli bättre. Fredligare, jämlikare, rättvisare och mer hållbar till exempel. FN:s alla 193 medlemsländer kommer under 15 år, från 1 januari 2016 till och med nyårsafton 2030, att arbeta för att uppnå målen. Enorma resurser kommer att dedikeras arbetet. Lyckas vi, att tillsammans uppnå målen, blir jorden en bättre plats att leva på. Därför är de nya målen så viktiga.

Mål för barnen

Av alla mål och delmål är det några som specifikt antagits för att stödja världens barn. I deklarationen som ligger till grund för målen står det i den åttonde paragrafen bland annat att visionen för målen är “en värld som investerar i sina barn och där alla barn växer upp fria från våld och utnyttjande”.

Av alla de globala målen är det särskilt mål och delmål som syftar till att hjälpa utsatta barn som Barnfonden och våra partners kommer att fokusera på, här är några av de viktigaste:

1.2 Senast 2030, minst halvera antalet män, kvinnor och barn som lever i fattigdom (enligt nationella definitioner).

2.2 Senast 2030, få ett slut på alla former av undernäring, inklusive att senast 2025 nå målet om undernäring hos barn under fem år, samt tillgodose näringsbehoven hos unga flickor, gravida och ammande kvinnor och äldre personer.

3.2 Senast 2030, få ett slut på dödsfall som går att förhindra bland nyfödda och barn under fem år.

4.a Bygga och rusta upp undervisningslokaler så att de tar hänsyn till barn, funktionshindrade och människors kön samt är säkra, icke-våldsamma och har en inkluderande och effektiv undervisningsmiljö för alla.

5.1 Få bort all form av diskriminering av flickor och kvinnor överallt.

5.2 Utrota alla former av våld av flickor och kvinnor i såväl privata som publika sfärer, inklusive trafficking samt sexuellt och andra former av utnyttjande

5.3 Utrota alla skadliga traditionella sedvänjor så som barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning

8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att utrota tvångsarbete, modernt slaveri och människosmuggling samt säkerställa utrotandet av de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användande av barnsoldater, och senast 2025 utrota barnarbete i alla dess former.

11.7 Senast 2030, säkra allmän tillgång till trygga och tillgängliga gröna och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

16.1 Kraftigt minska alla former av våld och våldsrelaterade dödsfall överallt.

16.2 Stoppa övergrepp, utnyttjande, trafficking och alla former av våld och tortyr mot barn.

16.9 Senast 2030, tillhandahålla lagstadgade identitetshandlingar för alla, inklusive födelseattester

De nya globala målen

Totalt består FN:s nya globala utvecklingsmål av 17 huvudmål med totalt 169 delmål, här är alla huvudmål:

 1. Utrota all form av fattigdom överallt.
 2. Utrota hunger, säkerställ matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.
 3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.
 4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt.
 6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.
 9. Bygg upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.
 11. Gör städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC).
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.
 15. Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställ landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
 16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygg effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stöd verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Läs mer:

På FN:s officiella hemsida kan du läs mer om de globala målen och arbetet för en hållbar framtid