Fokus på barn med funktionsnedsättning

Bara 2,5 procent av alla barn i Etiopien med funktionsnedsättning går i skolan. De flesta barn med särskilda behov döms till ett liv i fattigdom. Så ska det inte vara. Vi arbetar för att förändra attityder och anpassa undervisningen i två skolor i huvudstaden Addis Abeba, i synnerhet för barn med autism.

I Etiopien går arbetet för att se till att alla barn får gå i skolan stadigt framåt. Idag beräknas 85 procent av alla barn gå i skolan. Men en överväldigande majoritet av barn med funktionsnedsättning gör det fortfarande inte. Dessa barn göms istället ofta från omvärlden. FN:s Världsbank beräknar att endast 2,5 procent av de etiopiska barnen med funktionsnedsättning går i skolan. Eftersom barnen göms undan och sällan får gå i skolan leder det ofta till ett vuxenliv i fattigdom.

95 procent av de som har en funktionsnedsättning i Etiopien lever i fattigdom.

Fakta om funktionsnedsatta i Etiopien

 • 2,5 procent av alla etiopiska barn med funktionsnedsättning går i skolan (det globala snittet är 10 procent)
 • 17,6 procent av den totala befolkningen i Etiopien, motsvarande 15 miljoner människor,
  har någon form av funktionsnedsättning
 • 95 procent av alla personer i Etiopien med en funktionsnedsättning lever i fattigdom
  Källa: FN:s Världsbank och FN:s Världshälsoorganisation

Biruk är 10 år och för fyra år sedan började han skolan i Addis Abeba, Etiopien. Hans lärare Zewadnesh berättar om hur mycket positivt som har hänt med Biruk sedan dess. Han får idag specialanpassad undervisning och extra stöd.

Fokus på barn med autism

Barnfonden arbetar för att alla barn ska få gå i skolan, även barn med en funktionsnedsättning. I ett treårigt projekt tar vi ett helhetsgrepp kring två skolor i Addis Abeba för att anpassa dem så att de även inkluderar barn med särskilda behov. De två skolorna är Yekatit 23 och Dagmawi Birhan.

Projektet har särskilt fokus på barn med autism. I Etiopien är autistiska barn än mer utsatta än barn med fysiska funktionsnedsättningar. Stödet för barn med autism är i princip obefintligt medan det trots allt finns ett litet, om än ofta undermåligt, stöd för barn med fysiska funktionsnedsättningar.

Det övergripande målet är att fler barn med funktionsnedsättning ska gå i skolan. Men för att nå dit är två av de viktigaste delmålen att:

 • Öka tillgängligheten till undervisning genom att göra skolorna mer anpassade för barn med funktionsnedsättning.
 • Öka medvetenheten, hos i synnerhet föräldrar och lärare, om kapaciteten hos barn med en funktionsnedsättning,
  framför allt vad gäller deras möjligheter till inlärning

Anpassad undervisning

Under projektets gång ska bland annat de fysiska utrymmena på skolorna anpassas för funktionsnedsatta. Till exempel för att göra det möjligt för barn i rullstol att ta sig in i klassrummen. Även matsal och lekplats ska byggas om för att inkludera alla barn. Inköp av nytt anpassat läromaterial, vidareutbildning av lärare och studiebesök på skolor som redan gjort anpassningar för att inkludera barn med funktionsnedsättningar är ytterligare aktiviteter som projektet kommer att genomföra.

De två skolorna som inkluderas i projektet är öppna för alla barn, även för barn som inte har en funktionsnedsättning. Det betyder att klasserna måste anpassas så att barn oavsett förutsättningar kan arbeta ihop. En del barn med funktionsnedsättning kommer att behöva mer stöd och därför kommer just stödlärare att utbildas och finnas tillgängliga.

Förändra negativa attityder

Att barn som inte har en funktionsnedsättning träffar och umgås med barn som har en funktionsnedsättning spelar en viktig roll. I förlängningen bidrar det till att öka medvetenheten om funktionsnedsattas situation. Samhällets syn spelar en väldigt stor roll för hur väl de här barnen klarar sig. Därför kommer projektet att lägga mycket vikt vid att utbilda framför allt lärare och föräldrar för att förändra deras negativa attityder till funktionsnedsatta.

Att förändra negativa attityder kommer göra tillvaron bättre för barn med en funktionsnedsättning. Men bara det faktum att de tack vare projektet får gå i skolan kommer att påverka dem positivt. Flera av barnen kommer att utvecklas emotionellt genom sitt nya sociala umgänge och kommer på egen hand kunna berätta om sina känslor och upplevelser.