Ny rapport berättar om barns utsatthet i världen – och uppmanar oss att agera

Många barn och ungdomar i världen lider av psykisk ohälsa och problemet har förvärrats i och med pandemin. Det skriver UNICEF i en nysläppt rapport om barns situation i världen – The State of the World’s Children 2021. UNICEF efterlyser nu ett ökat engagemang från världens länder för att vända situationen.

I nästan hela världen, oavsett om det handlar om fattiga eller rika länder, orsakar psykisk ohälsa – och svårigheten att få bra hjälp i samband med detta – betydande lidande för barn och unga. Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall och sjukdomar i denna grupp, och i synnerhet för unga vuxna.

Pandemin har förvärrat situationen

Pandemin och bekämpningen av den har på många ställen förvärrat situationen. Oron för själva viruset och dess konsekvenser för hälsan i kombination med olika typer av nedstängningar, utebliven skolgång, isolering, oro för familjens ekonomi, ökat våld i hemmet som en följd av en påfrestande situation och så vidare, har ökat den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Men problemet var omfattande redan innan pandemin. Många barn i världen berättar om känslor av nedstämdhet och ointresse för tillvaron i stort. Även om alla samhällen är drabbade så är problemet extra påtagligt i områden som präglas av konflikt samt social och ekonomisk utsatthet.

Fattigdom ökar risken för psykisk ohälsa, och tvärtom

UNICEF skriver att relation mellan fattigdom och psykisk ohälsa går i båda riktningarna: fattigdom ökar risken för psykisk ohälsa och psykisk ohälsa ökar risken för fattigdom. Man betonar också hur viktiga barnets första år är för den senare utvecklingen.  Redan under graviditeten kan barnet påverkas långsiktigt om den blivande modern är undernärd eller lider av psykisk ohälsa. Vikten av en trygg barndom – i hemmet, i förskola och skola, samt på fritiden – kan inte nog betonas. Inte heller vikten av att barnet får tillräckligt med näring under uppväxten.

Barnfonden arbetar för barns trygghet och hälsa varje dag

Barns trygghet är något Barnfonden arbetar med varje dag året runt. Precis som rapporten visar så krävs det ett helhetsperspektiv för att minska barns utsatthet och otrygghet. Det börjar med insatser redan under graviditeten för att säkerställa den blivande moderns och fostrets fysiska och psykiska hälsa. Därefter fortsätter vi med hälsokontroller, vaccinationer, näringstillskott, föräldrautbildning om vikten av omsorg, värme och kärlek i uppfostran, barnvänliga och trygga förskole- och skolmiljöer, kunskapsspridning för att öka förståelsen av hur viktigt det är med utbildning och så vidare. Våra insatser sträcker sig alltså från innan barnet fötts ändra upp till 20 års ålder och ibland även en bit efter det.  Allt handlar om att ge barnen – och därigenom hela samhället – en så stabil grund som möjligt att stå på.

Att låta bli att agera i den här frågan skulle vara ett svek mot miljoner barn i världen och dessutom ett enorm slöseri med värdefulla resurser.

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.