Arbete över gränsen – en stor risk för många barn och unga

I Kambodja är det vanligt att barn och unga migrerar till närliggande länder för att arbeta och bidra till familjens försörjning. I provinsen Svay Rieng där Barnfonden arbetar visar studier att mer än hälften av alla ungdomar under 24 år någon gång migrerat över gränserna – en hög siffra som vi arbetar för att förändra.

Barnen och ungdomarna som migrerar i Kambodja gör det många gånger olagligt och de riskerar att utnyttjas och utsättas för övergrepp. Vi ser också att unga flickor är en särskilt utsatt grupp.

Unga lockas över gränsen i hopp om ett bättre liv

Barnfonden har arbetat i provinsen Svay Rieng i många år och just nu driver vi ett projekt särskilt fokuserat på att stoppa trafficking och skydda barn från en osäker migration.

­­­– Många barn och ungdomar migrerar över gränserna i hopp om ett bättre liv. Provinsen Svay Rieng gränsar till Vietnam och ett område med stora företag, fabriker och kasinon som lockar ung arbetskraft från Kambodja. Många av dem som tar sig hit är barn och unga tonåringar.

Det säger Catherine Larsson, programhandläggare på Barnfonden och ansvarig för projektet. Hon berättar också att Barnfonden arbetar för att skydda barn mot utnyttjande, övergrepp och våld. I projektet arbetar vi både uppsökande för att förebygga att barn och unga migrerar olagligt, samt att se till att de som utsatts för osäker migration får stöd och hjälp.

Så här arbetar vi för att motverka trafficking

I vårt projekt arbetar vi för att skapa samhällen där barn växer upp i trygghet, samhällen där barn är skyddade från osäker migration och trafficking. Det gör vi genom att:

  • Stärka strukturer i samhället, både myndigheter och andra organisationer. På så vis kommer vi åt orsaker till trafficking och osäker migration.
  • Öka kunskapen hos kommuninvånare, särskilt föräldrar, barn och ungdomar om risker kopplade till migration och trafficking.
  • Skapa fungerande system för att ge stöd och hjälp till dem som utsatts.

Fler barn ska känna till sina rättigheter och riskerna de kan utsättas för. Här på en skola i projektområdet där Barnfonden arbetar.

 I projektet ingår:

  • Informationskampanjer i byarna
  • Utbildning för myndigheter och lokala organisationer
  • Utbildning till ungdomsrepresentanter som i sin tur sprider information
  • Uppsökande arbete för att nå ut med information till familjer som riskerar att migrera olagligt
  • Möten på kommunal nivå för att skapa en struktur för stöd och hjälp till barn och ungdomar som utsatts för osäker migration och trafficking
  • Skapa nätverk med likasinnade aktörer, det vill säga andra som arbetar med samma frågor. Gemensamt genomför vi påverkansarbete så att trafficking och otrygg migration tas upp på en högre nivå
  • Skapa barnvänliga platser dit barn och familjer kan söka sig för rådgivning och stöd

Projektet beräknas nå ut till 4 000 barn och 6 000 vuxna i 16 byar.

Ett projekt som bidrar till arbetet med de globala målen

Projektet bidrar till utvecklingsmål 5 att uppnå jämställdhet och syftar till att utrota diskriminering av kvinnor (5.1) samt avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor inklusive trafficking och sexuell exploatering (5.2). Projektet bidrar också till utvecklingsmål 16 och främjar fredliga och inkluderande samhällen, i synnerhet 16.2 skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld.