Tillsammans bygger vi motståndskraft

Torka är ett återkommande problem i området Dugda i Etiopien. För två år sedan drabbades invånarna här av den värsta torkan på flera decennier. Att en torka slår till igen är högst sannolikt. Vi arbetar därför för att stärka motståndskraften både bland barn och vuxna för att de ska vara bättre rustade när nästa naturkatastrof slår till. Var med och stöd vårt projekt där vi bygger barnvänlig motståndskraft i Dugda.

Att lära sig vilka grödor som är bra att odla när det är risk för torka är ett sätt att bygga motståndskraft. Att lära sig bevattningsteknik är en annan, liksom att stötta kvinnor att starta sina egna verksamheter.

– I projektet får 30 hushåll hjälp att installera ett gemensamt bevattningssystem. Vi har i tidigare projekt i en annan del av Dugda använt samma system och det har gett familjerna 3-4 gånger så stor skörd, berättar Martina Hibell, Barnfondens programchef.

En av många odlingslotter i Dugda. I projektet odlas bland annat mango, papaya och avokado.

Barnfondens projekt i Dugda startade i maj 2018 och syftet med insatsen är att stärka olika funktioner som är sårbara när en katastrof slår till. 80 procent av Etiopiens befolkning är beroende av jordbruk och många drabbas hårt av återkommande perioder av torka. Vi arbetar för att skapa aktiviteter som kan ge inkomster vid sidan av jordbruket. Att ha försörjning från andra källor än enbart jordbruk är ett effektivt sätt att stärka invånarna vi arbetar tillsammans med.

Kvinnor startar eget

200 kvinnor som bor i Dugda kommer genom projektet att få stöd att starta egen verksamhet där de föder upp och säljer getter. Getterna ger både mjölk och kött samtidigt som kvinnorna får en högre ställning i familjen när de bidrar till familjeförsörjningen. Att de får en högre ställning i familjen ger dem också högre status i samhället i stort.

Kvinnorna i projektet får getter för att komma igång med sin verksamhet. De kommer också att vara aktiva i en bysparargrupp för kvinnor. Här kan kvinnorna få stöd och lära sig av varandra i frågor som rör ekonomi och sparande. Att ha ett sparkapital, även ett litet sådant, är en viktig del i att stärka motståndskraften.

Spisar som gynnar hälsan, miljön och jämställdheten

Många hushåll i Dugda lagar mat vid en öppen eld som utöver att ta mycket plats också är skadlig för både hälsa och miljö. I vårt projekt kommer 100 kvinnor att få en specialiserad yrkesutbildning där de lär sig att tillverka energisnåla spisar. Spisarna som kvinnorna själva tillverkar genom formgjutning säljer de sedan vidare för cirka 55 kronor styck.

De här spisarna drar 60 procent mindre bränsle än de traditionella spisarna många i Etiopien använder. Kostnaden för att köpa ved, eller tiden för att leta reda på den, minskar med de nya spisarna. Eftersom flickor ofta får uppgiften att hämta ved blir skolan lidande på grund av denna syssla. Att ha en spis som drar mindre bränsle bidrar därför också till att flickor kan gå klart skolan.

Det här är ett fint exempel på en enkel lösning som ger många ringar på vattnet. Luftvägsinfektioner är en av de vanligaste dödsorsakerna för barn i Etiopien och de nya, energibesparande spisarna gör inomhusmiljön bättre eftersom de släpper ut mindre rök. De bidrar också till att avskogningen minskar eftersom de kräver mindre ved.

Rufu från Dugda är 22 år och hon är en av dem som fått utbildning i spistillverkning. Genom att sälja spisarna vidare kan Rufu nu spara en summa pengar varje månad.

Därför kallas det barnvänlig motståndskraft

I naturkatastrofer är barnen de allra mest såbara. Det är viktigt att förstå hur de drabbas för att minska de negativa effekterna. Det här projektet har formats för att svara på de lokala behoven i allmänhet och behoven för såbara barn i synnerhet. Målet är att bygga en stark, barnvänlig motståndskraft. En prioriterad del i projektet handlar om att öka kunskapen om barns rätt till trygghet och skydd för att minska diskriminering, sexuell exploatering och alla former av utnyttjande av barn.

Projekt som bidrar till de globala målen

Som allt Barnfondens arbete är den här insatsen kopplad till flera av de globala målen. Särskilt bidrar vi här till mål 1: att utrota fattigdom, 2: att utrota hunger, 13: att minska de negativa effekterna av klimatförändringar.