Stöd vårt arbete mot sextrafficking

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och Boucle de Mouhoun-regionen är en av de platser där flest flickor utsätts för trafficking och sexuellt utnyttjande. I det här området driver Barnfonden ett projekt och ni som företag kan vara med och stödja vår insats. Tillsammans arbetar vi för att stärka flickors rätt till trygghet och skydd – och därigenom motverka att de utsätts för sextrafficking.

(Det här projektet är avslutat.)

Vi genomför projektet tillsammans med vår samarbetspartner på plats i Burkina Faso. För oss är den lokala förankringen avgörande för att säkerställa att det vi gör är väl förankrat i området och att det finns krafter som tar över efter projektet slut.

Tjejer lär av varandra 

En utmaning i projektet är tabun och sociala normer. För att kunna lyfta känsliga ämnen och prata om tjejers rättigheter, och i synnerhet deras rätt att bestämma över sina egna kroppar, arbetar vi med tjejklubbar. Här kan tjejerna dela med sig av sina erfarenheter och i ett tryggt sammanhang lyfta frågor som är känsliga och tabubelagda.

Metoden vi arbetar med i projektet kallas ”peer-utbildning”. I det här fallet innebär det att tjejer utbildar jämnåriga tjejer och det ger dem möjlighet att våga formulera och prata om svåra ämnen. Vi kommer även att arbeta med föräldrar som utbildar andra föräldrar, enligt samma metod. Ytterligare ett led i detta är att tjejer som själva har utsätts för trafficking delar med sig av sina erfarenheter med jämnåriga.

Så här stoppar vi trafficking

Det är fattigdom, brist på utbildning, sociala normer och låg kunskap som är de främsta orsakerna till att barn blir offer för trafficking.  Det finns lagar mot trafficking i Burkina Faso, men luckorna i rättsystem är stora och många känner inte till sina rättigheter.

I vårt projekt fokuserar vi på att höja kunskapen om flickors rättigheter – alltifrån deras rätt till utbildning till rättigheter som rör deras sexuella och reproduktiva hälsa.

I projektet fokuserar vi på att förebygga och skydda utsatta flickor från trafficking. Vägen vi når dit är genom att stärka samhällets förmåga att ge ett starkare skydd för barn och öka kunskapen på alla nivåer om trafficking. Vi behöver också ta itu med de sociala normer som finns och som gör flickor särskilt utsatta.

Hopp om ett bättre liv

Föräldrar skickar många gånger iväg sina barn i god tro om att de kommer att få ett bra arbete och ett bättre liv. Istället blir de offer för trafficking och ofta är det barn från landsbygden som skickas i väg till huvudstaden Ouagadougou eller utomlands. Vi arbetar därför både med att höja kunskapen om alla barns rättigheter och för att träna vuxna i hur de kan skydda sina barn och vara bättre rustade när människohandlare söker upp dem.

Vi prioriterar uppföljning

Idag finns det väldigt lite information och statistik om trafficking i Burkina Faso. Lagarna som finns till för att skydda barnen efterlevs i väldigt låg utsträckning och det finns få aktörer som arbetar med att motverka trafficking. En prioriterad del av projektet handlar därför om att både följa upp och utvärdera vår insats. Vi kommer också att arbeta med myndigheter och organisationer så att de på egen hand blir bättre rustade i sitt arbete för att stärka skyddet för flickor.

Projektet i korthet

  • Vi kommer att arbeta direkt med flickor som befinner sig i riskzonen och nå både flickor som går och som inte går i skolan. Vi kommer också att involvera hela samhällen med föräldrar, myndigheter och skolor.
  • På skolornas tjejklubbar kommer tjejerna att utbildas i sina rättigheter, frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och de kommer att få introduktion till inkomstgenererande aktiviteter. Tjejerna kommer att få redskap och kunskap som stärker deras möjligheter att kräva sina rättigheter.
  • Familjer kommer att få ökad kunskap och färdigheter för att bli bättre rustade att förhindra trafficking.
  • Ansvariga inom myndigheter kommer att involveras i projektet. De kommer att få ökad kunskap om vilket ansvar de har för att motverka trafficking. Vi kommer också att bidra med stöd i syfte att stärka kapasiteten för att lokala krafter själva ska kunna mobilisera sitt arbete för alla barns rätt till trygghet och skydd.
  • Projektet utförs i Boucle de Mouhoun-regionen och vi kommer att arbeta i 20 byar.
  • Det här är ett projekt som bidrar till arbete med att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, med särskilt fokus på delmålen 5.2 och 16.2.