Klimatpartner

I naturkatastrofer är barnen de mest sårbara. Det är viktigt att förstå hur de drabbas för att kunna minska de negativa effekterna. Våra klimatprojekt formas för att svara på de lokala behoven i allmänhet och behoven för sårbara barn i synnerhet. Målet är att bygga en stark, barnvänlig motståndskraft. En prioriterad del i projekten handlar om att öka kunskapen om barns rätt till trygghet och skydd vid katastrofer för att minska diskriminering, sexuell exploatering och alla former av utnyttjande av barn. Vi lär bland annat barn hur de klarar sig vid en översvämning eller under en torka, och vi utbildar vuxna i klimatsmart odlande. Vi planterar träd som förhindrar ökenspridning, sprider användandet av smart bevattningsteknik, installerar klimatvänliga spisar och genomför många andra aktiviteter som minskar takten på klimatförändringarna och mildrar konsekvenserna av dem.

Ett av de FN:s globala mål, mål 13, handlar om att stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer. Det är ett arbete som
Barnfonden tillsammans med samarbetspartners inom ChildFund Alliance har stor erfarenhet av.

Genom att bli Klimatpartner genom Barnfonden hjälper ert företag barn att växa upp i trygghet.

Förutom att ni hjälper barn att få större motståndskraft och kunskaper för att mildra negativa effekter av naturkatastrofer får ni även:

 • Nyhetsbrev med hur pengarna har använts två gånger per år med text och bilder som kan användas som kommunikationsmaterial i era egna mediekanaler.
 • Barnfondens magasin två gånger per år.
 • Diplom.
 • Mejlsignatur.
 • Möjlighet till synlighet i Barnfondens kanaler.

FN:s globala mål är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Med hjälp av de globala målen vill världens länder till 2030:

 • Avskaffa extrem fattigdom.
 • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Främja fred och rättvisa.
 • Lösa klimatkrisen.

Det finns totalt 17 delmål.

Som Klimatpartner hos Barnfonden bidrar ert företag till att förverkliga de globala målen.

Läs mer om de globala målen

Vill ditt företag bidra till att färre barn drabbas av klimatförändringarna?

Tillsammans bygger vi barnvänlig motståndskraft mot klimatrelaterade faror och naturkatastrofer. Vi verkar också för att minska takten i klimatförändringarna. Om du vill veta mer, kontakta Karin Bergqvist på Barnfonden.

 • Karin Bergqvist
 • 040 12 18 85
 • karin.bergqvist@barnfonden.se