Hjälp till självhjälp ger långsiktigt hållbar förändring

En viktig del i Barnfondens strategi handlar om att bygga upp lokala organisationer och stärka föräldrarnas kapacitet att organisera sig för att de själva ska kunna bidra till en positiv utveckling i området. Vi kallar det hjälp till självhjälp.

Stöd vårt arbete – bli fadder eller skänk en gåva.

Mål att bygga upp lokal kapacitet

Barnfonden stödjer aldrig isolerade projekt, alla insatser är alltid knutna till ett större utvecklingsprogram. När vi går in i ett nytt område för att bedriva verksamhet gör vi ett långsiktigt åtagande. Vi ser att det är så vi bäst bygger upp lokal kapacitet och skapar långsiktig förändring. Att stärka familjer och lokala organisationer och ge dem kunskap och kapacitet att själva driva arbetet vidare är grundläggande för att nå en hållbar utveckling.

Insatser där fattigdomen är utbredd

Verksamheten startas i områden där fattigdomen är utbredd och målet är att skapa en långsiktig utveckling i hela området, där vår roll som internationell aktör på sikt ska bli mindre. I en del områden behövs vi efter några år inte alls utan lämnar då området för att istället starta samma utvecklingsprocess i nya byar.

Insatser utformas i samråd med de som berörs

Alla insatser utformas på plats, i direkt samråd med de människor som är berörda. Det är extra viktigt att barn och ungdomar deltar så att deras tankar och behov lyfts fram redan från början. Tillsammans undersöker vi vilka behov som finns, både för det enskilda barnet och familjen men också för det omgivande samhällets utveckling. Personalen och familjerna genomför därefter tillsammans insatserna och följer upp och utvärderar resultaten.

Stort fokus på barn och unga

Vi arbetar även aktivt för att barn och ungdomar själva ska vara viktiga aktörer och pådrivare i förändringsarbetet och ta ansvar i frågor som rör dem och deras omgivning. Det här sättet att arbeta underlättar för långsiktig hållbarhet då det bygger relationer och skapar ett ömsesidigt förtroende. Utvecklingsarbetet vinner legitimitet både hos lokala myndigheter och organisationer och hos framtidens beslutfattare, barnen.