Jämställdheten backar i områden som drabbas av klimatförändringar – det här gör Barnfonden för att trygga flickors rättigheter

Bati, sex år, leker med ett gammal bildäck i Marsabit County, Kenya. Hennes pappa har tagit familjens hjordar långt från deras hem för att söka bete och vatten, medan Batis mamma stannat hemma med barnen och sina svärföräldrar. Vår partner på plats stöttar familjen med extra mat, kontantöverföringar, djurfoder till de svagaste djuren som har stannat kvar och en handtvättsstation.

Extremväder som torka, översvämningar och orkaner blir allt vanligare i takt med att jordens temperatur stiger. Det sätter press på fattiga familjer som redan lever under mycket utsatta förhållanden. När skördar blir förstörda och arbetsmöjligheter försvinner ökar risken för att flickor och kvinnor ska utsättas för könsbaserat våld, sexuellt utnyttjande eller övergrepp.  

På internationella kvinnodagen 8 mars finns det en fråga vi på Barnfonden gärna vill knuffa uppåt på agendan. Med stöd i både global forskning och egna erfarenheter från bland annat Etiopien, Kenya, Uganda och Burkina Faso ser vi hur klimatförändringarna leder till ökad ojämlikhet och utsatthet för kvinnor och flickor. Detta beror till stor del på förlorade inkomstmöjligheter som tvingar familjer till desperata åtgärder. 

Fler flickor gifts bort

När familjer får svårt att klara sitt levebröd riskerar både pojkar och flickor att tas ur skolan. För flickor är det vanligt att hamna i hushållsarbete eller att giftas bort. Barnäktenskap har blivit allt vanligare över Afrikas horn (UNICEF 2023) där den svåra torkan drivit familjer till sitt yttersta. Beslutet tas för att lätta försörjningsbördan när föräldrarna inte längre klarar att tillgodose sina barns grundläggande behov. Risken att utsättas för könsstympning i samband med äktenskapet ökar i vissa områden, liksom komplikationer vid en tidig graviditet och våld i hemmet.

När flickor får sin skolgång avbruten får det långsiktiga konsekvenser också för deras sociala liv och möjligheter till ett yrkesliv och egen försörjning. 

Barnfonden och ChildFund Kenya samarbetar just nu med Solvatten och Mbegu Solar på plats i Kenya vilket innebär att utsatta människor kan få både rent vatten och ren energi.

Vår strategi för att minska flickors sårbarhet vid klimatförändringar 

Vi arbetar för att bygga barnvänlig motståndskraft mot dessa risker samtidigt som vi tar hänsyn till framtida effekter som kan komma att påverka barns välbefinnande och utveckling. Detta gör vi genom att: 

  • bygga kunskap om och förebygga klimatförändringar och miljöförstöring 
  • bistå hushåll och samhällen att förbereda sig och agera på klimateffekter och katastrofer 
  • bygga motståndskraft och möjligheter till utveckling 

Vi ger familjer i klimatdrabbade områden långsiktigt stöd att förbättra sina inkomstmöjligheter. Det handlar både om direktstöd tillsammans med information och rådgivning som gör det möjligt för barn och ungdomar, upp till 24 år, att gå i skolan och aktiviteter för att utveckla klimatresistent jordbruk eller företagande. 

Tredjeklassflickorna Wadia (till vänster) och Melissa (till höger) busar tillsammans i klassen på en skola i Samburu County, Kenya. Den största delen av eleverna på skola – cirka 80 procent av barnen som går där – är inskrivna eller sponsrade av Barnfonden.

Skolan bygger motståndskraft

Tillgång till utbildning är nödvändigt för att minska barnskyddsrisker, inte minst tidiga äktenskap. Med skolan som utgångspunkt kan vi stärka barnvänlig motståndskraft i hela samhällen. Flickor och pojkar får kunskap om sina rättigheter genom skolklubbar, de lär sig att bedöma och hantera risker kopplat till klimatförändringar, och de kan vända sig till lärare eller kompisar de litar på för stöd i att söka professionell rådgivning eller hälsovård. 

Föräldrautbildningar för jämställdhet

Vi har också sett att när kvinnliga vårdnadshavare får egna inkomster är det vanligare att barnen går i skolan, dels för att kvinnor ofta är de som bär det primära ansvaret för barnens omsorg, dels för att kvinnors inkomster ger familjen en varierad och förbättrad försörjning. Som ett sätt att stärka barns rättigheter kan kvinnorna delta i lokala spargrupper med möjligheter till entreprenörskapsutbildning. 

Att manliga vårdnadshavare deltar i föräldrautbildning och dialog om jämställdhet påverkar ansvarsfördelningen i hemmen och bidrar till att de är mer delaktiga i barnens omsorg. 

Barn och ungdomar i Etiopen tar ställning för barns rättigheter. Radwa, Samira och Hayat håller upp skyltar med texten: Stoppa barnhandel, stoppa barnäktenskap och stoppa barnarbete.

Vikten av lokalt engagemang 

En viktig del i Barnfondens arbete är också att på samhällsnivå skapa nätverk och plattformar för dialog så att klimatförändringarnas effekter på barns rättigheter förutses och hanteras på rätt sätt. Lokalt engagemang minskar risken för könsbaserat våld, inklusive skadliga sedvänjor som könsstympning och barnäktenskap. 

Exempel på våra insatser för flickors möjligheter till en trygg framtid: 

  • Lokala nätverk för att öka kunskapen om och förebygga klimatrelaterade risker för barn och unga 
  • Stöd till klimatanpassning för att hushåll och samhällen ska kunna förbereda sig och agera på klimateffekter och katastrofer 
  • Utbildning och stöd till kvinnor för att öka deras ekonomiska självständighet och möjlighet att påverka 
  • Engagemang från lokala ledare, till exempel religiösa och kulturella, för att bekämpa skadliga traditioner som könsstympning och barnäktenskap 

Så här kan du stödja vårt arbete

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 36 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.